^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดความสามารถพิเศษ “Young voice contest”
เลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนด จส.100 ขอเชิญน้องๆ อายุระหว่าง 5-10 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดความสามารถพิเศษ “Young voice contest” ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร...
ประกวด "Northern Line Sticker Design Contest"
โครงการ Trip Northern ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ "Northern Line Sticker Design Contest" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 45,000 บาท พร้อมโล่...
ประกวดวาดภาพระบายสี เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรียภาพของเด็ก เนื่องในวันครูศิลปะ : อารี สุทธิพันธุ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว และมูลนิธิอารี สุทธิพันธุ์ ขอเชิญโรงเรียน หรือสถาบันการสอนศิลปะ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรียภาพของเด็ก เนื่องในวันครูศิลปะ :...
ประกวดตั้งชื่อลูกฮิปโปโปเตมัส
สวนสัตว์ขอนแก่น ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตั้งชื่อลูกฮิปโปโปเตมัส (เพศผู้) ชิงเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท กำหนดระยะเวลา ส่งรายชื่อเริ่มวันที่ 5 ตุลาคม – 3 ธันวาคม 2559...
ประกวดดนตรีแจ๊ส Thailand Jazz Competition #12
มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรีแจ๊ส Thailand Jazz Competition #12 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวม 355,000 บาท และเกียรติบัตร...
ประกวดหนังสั้น หัวข้อ "รู้เท่าทันการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ "
โครงการปิ๊งส์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นโครงการ "อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา" หัวข้อ "รู้เท่าทันการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์" ชิงเงินรางวัล พร้อมเงินสนับสนุน...
ประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย ครั้งที่ 3 “รางวัลพระยาอนุมานราชธน”
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย ครั้งที่ 3 “รางวัลพระยาอนุมานราชธน” เนื่องในงานวันพระยาอนุมานราชธน ประจำปี 2559...
ประกวดดนตรีไทย ดุริยวาทิน ศิลปากร ครั้งที่ ๒ “รางวัลพระยาอนุมานราชธน”
ยกเลิก ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และชมรมดนตรี สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรีไทย ดุริยวาทิน ศิลปากร ครั้งที่ ๒ “...
ประกวดวาดผลงานจิตรกรรม NAN MEE fine arts award ครั้งที่ ๑๑ ปี ๒๕๕๙ หัวข้อ "อนุรักษ์ธรรม อนุรักษ์ไทย"
กลุ่มบริษัทนานมี ขอเชิญนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดผลงานจิตรกรรม NAN MEE fine arts award ครั้งที่ ๑๑ ปี ๒๕๕๙ หัวข้อ "อนุรักษ์ธรรม...
ประกวดวาดภาพเยาวชน HORSE อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๑ ปี ๒๕๕๙ หัวข้อ "อนุรักษ์ธรรม อนุรักษ์ไทย"
กลุ่มบริษัทนานมี ขอเชิญนักเรียนระดับอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพเยาวชน HORSE อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๑ ปี ๒๕๕๙ หัวข้อ "อนุรักษ์ธรรม อนุรักษ์ไทย"...
ประกวดภาพถ่ายเชียงดาว ประจำปี 2559 หัวข้อ "...มุมมอง เชียงดาว..."
อำเภอเชียงดาว และท่องเทียวเชียงดาว ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายเชียงดาว ประจำปี 2559 หัวข้อ "...มุมมอง เชียงดาว..." ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร...
ประกวดขบวนแห่และกระทง ในงานสีฐานเฟสติวัล ๒๕๕๙
ยกเลิก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดขบวนแห่ และการประกวดกระทง ประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 ในงานสีฐานเฟสติวัล (Sithan KKU Festival 2016...
ประกวดโครงร่างงานวิจัยกลุ่มน้ามันร้าข้าวคิง : King Rice Oil Group Award
กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี-เอก ในสาขที่เกี่ยวข้อง ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงร่างงานวิจัยกลุ่มน้ามันร้าข้าวคิง : King Rice Oil Group Award ชิงรางวัลทุนวิจัยมูลค่ารวม...
ประกวดตราสัญลักษณ์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 180,000 บาท...
ประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๗ หัวข้อ “พอเพียง...เพียงพอ ชีวิตที่ยั่งยืนบนแผ่นดินไทย”
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงมีโครงการร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียนระดับอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษาในเขตภาคเหนือ สมัครเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรม ปตท....

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.