^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

สมาคม ถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด และเพาเวอร์บาย บริษัทในเครือ เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด...
Creative Thinking Contest 2010
โครงการประกวด Creative Thinking Contest 2010 หลักการและเหตุผล ปจจุบันภาคธุรกิจลวนหันมาใหความสําคัญในการสรางความแตกตางกับผลิตภัณฑ และบริการ เพื่อเปนกลยุทธในการแขงขัน...
อยากเป็นดารา นักร้อง นักแสดง นางแบบ ถ้านี่คือความฝันของคุณ แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร มาเตรียมพร้อมกับเราได้ ก้าวสู่วงการบันเทิงอย่างมั่นใจเริ่มต้นด้วย “Miss Motor Show Contest 2010” เวทีนี้...
แนวคิดโครงการ โครงการประกวดภาพถาย “คุณคาของขาวไทย” ริเริ่มและดําเนินการขึ้น เนื่องจาก บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จํากัด ผูผลิตและจัดจําหนายน้ำมันรําขาว “คิง” ไดเห็นถึงความสําคัญและคุณค...
สมาคมผูสอบบัญชีภาษีอากร หลักการและเหตุผล สมาคมผูสอบบัญชีภาษีอากรไดกอตั้ง โดยมีวัตถุประสงค เพื่อบริการสมาชิกและพัฒนาวิชาชีพสอบบัญชีภาษี อากร สนับสนุนใหการตรวจสอบบัญชีภาษีอากรเป...
เครื่องดื่มบริ๊งค์ ไวท์ ใหม่ ท้า! สาว ขาวสวย หมวย บริ๊ง..ค์ อายุไม่เกิน 25 ปี เข้าร่วมการประกวด และร่วมโหวต Idol ครั้งแรกในโลกออนไลน์ของเมืองไทย ในโครงการ Blink Vite Idol ผ่านทางเวปไซด์ www.blink.co....
ประกวดวงดนตรีระดับอุดมศึกษาชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย 2552 (UMAT 2009)
การประกวดวงดนตรีระดับอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย : University Music Award of Thailand (UMAT 2009) เปิดรับสมัคร นิสิต นักศึกษา ที่มีความสามารถทางด้านดนตรี เข้าร่วม การประกวดชิงถ้วยรางวัล และ...
น.ส.มาลินี กิตะพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการประชุม และ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม และ นิทรรศการ (สสปน.) เปิดเผยว่า สสปน.ได้วางนโยบายเชิงรุกนำทีมกลุ่มพันธมิตร 5...
กทม.จัดประกวดคำขวัญประจำกรุงเทพมหานคร เฟ้นหาคำขวัญที่บ่งบอกเอกลักษณ์ และความโดดเด่นที่น่าภาคภูมิใจของกรุงเทพฯ ให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนทั่วประเทศ และนานาชาติ ชวนนักเรียน นักศึกษา และ...
NASA International Art and Design Contest 2010
ลองจินตนาการ ถึงชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์เรา ที่ต้องไปอาศัยอยู่บนดวงจันทร์ ในปี 2050 พวกเราจะมีชีวิตอยู่กันยังไง ทำงานอะไร ดำรงชีวิตท่ามกลางสภาพอันโหดร้าย และ...
อินสไพร์ฯ ร่วมกับ เครื่องดื่ม เกลือแร่ เอ็มสปอร์ต สานต่อความสำเร็จ เปิดเวทีการประกวดเต้นออกกำลังกาย Hip Hop...
ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาส่งผลงานประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ ชิงรางวัลรวมกว่า 1 หมื่นบาท เพื่อประชาสัมพันธ์"รณรงค์ป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009" การเฝ้าระวังการระบาดด้วยการล้างมือ ไอ จาม...
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ลงนามในสัญญาความร่วม มือกับ Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ไปแล้วนั้น เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือกันด้านวิชาการ...
โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรไทย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดประกวด โครงการประกวด Digital Content “3 ดี: สงเสริมประชาธิปไตย, คุณธรรม จริยธรรม ความเปนไทย, หางไกลยาเสพติด (3D : Democracy, Decency...
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 2 ซึ่ง การประกวด แบ่งออกเป็น ประเภทสื่อเว็บเพจ และ ประเภทสื่อออนไลน์ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.