^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “วิถีของเมืองเก่า”
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และหน่วยงานภาคี ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป...
ประกวดคลิปวิดีโอ "ฐานวิถีชีวิตใหม่ในสถานประกอบการ ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และภาคการท่องเที่ยวและโรงแรม กรณีโควิด - 19"
กรมควบคุมโรค โดยกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักวิชาการสาธารณสุข, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กรมอนามัย, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอเชิญสถานประกอบการ...
แข่งขันโครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปีที่ 15
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปีที่ 15 ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร...
ประกวดร้องเพลงประเภททีม (ขับร้องหมู่) “บอกรักแม่ให้ก้องฟ้า ผ่านบทเพลงน้าใจแม่”
ชมรมสื่อดีดิจิทัล (D New media) ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงประเภททีม (ขับร้องหมู่) “บอกรักแม่ให้ก้องฟ้า ผ่านบทเพลงน้าใจแม่”...
ประกวดเขียนเรียงความเทิดพระคุณแม่ยุคดิจิทัล หัวข้อ " น้ำใจแม่"
ชมรมสื่อดีดิจิทัล (D New Media) ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความเทิดพระคุณแม่ยุคดิจิทัล หัวข้อ "น้ำใจแม่" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 324,000 บาท...
ประกวดภาพวาดสร้างแรงบันดาลใจ หัวข้อ “PEACE IN SPACE”
Gistda ขอเชิญน้อง ๆ อายุระหว่าง 8 – 11 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดสร้างแรงบันดาลใจ หัวข้อ “PEACE IN SPACE” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด...
ประกวดภาพถ่าย 'สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ' ปีที่ 26
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย 'สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ' ปีที่ 26 ประจำปี 2563 ในโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...
ประกวดผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแอนิเมชั่นและคลิปวิดีโอ ประชาสัมพันธ์การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด หัวข้อ “สร้างพื้นที่ปลอดภัย...
ประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “บอกรักแม่ให้สุดปัง”
ชมรมสื่อดีดิจิทัล (D New Media) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “บอกรักแม่ให้สุดปัง” ในโครงการ Happy Mother’s Day ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท...
ประกวดคลิปวิดีโอ Krungsri IMAX Video Contest 2020
Krungsri IMAX ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ Krungsri IMAX Video Contest 2020 หัวข้อ “ดูหนังวิถีใหม่ ไร้เงินสด ที่กรุงศรีไอแมกซ์ ความห่วง ไม่เคยห่าง”...
ประกวดเมนูอาหาร "โครงการเฟ้นหา เมนูเด็กหอเด็ดเด็ด กับกุนเชียงเจ๊หงษ์"
กุนเชียงเจ๊หงษ์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเมนูอาหาร "โครงการเฟ้นหา เมนูเด็กหอเด็ดเด็ด กับกุนเชียงเจ๊หงษ์" ชิงผลิตภัณฑ์เจ๊หงษ์ วัตถุประสงค์...
ประกวดคลิปสอนออนไลน์ แบบไหนที่อยากเห็น หัวข้อ “ภาษาไทย สไตล์ไหนก็เท่”
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสอนออนไลน์ แบบไหนที่อยากเห็น หัวข้อ “ภาษาไทย สไตล์ไหนก็เท่” ชิงรางวัล วัตถุประสงค์...
ประกวดศิลปะการแสดงพื้นบ้าน "การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน" ประจำปี 2563
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม, เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู และธนาคารออมสิน ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา, มัธยมศึกษา หรืออาชีวะศึกษา (ปวช.) สมัครเข้าร่วมการประกวดศิลปะการแสดงพื้นบ้าน "...
แข่งขัน "PSU Hackathon : Health & Wellness"
สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา (P-SEDA) อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน  "PSU Hackathon : Health...
ประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ ๔
โครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ ๔ (ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓) หัวข้อ "อยู่เพื่ออะไร...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.