^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "สุนัขไทยมีดี เพื่อนซี้ 4 ขา"
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "สุนัขไทยมีดี เพื่อนซี้ 4 ขา" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 36,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร...
ประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2560
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย - มัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2560...
ประกวดถ่ายภาพแนวสตรีท (Street) หัวข้อ "8 Bangkok Walking Streets"
สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพแนวสตรีท (Street) หัวข้อ "8 Bangkok Walking Streets" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า...
ประกวด Top Model Thailand 2017
Top Model Thailand ขอเชิญผู้สนใจอายุระหว่าง 3 - 25 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวด Top Model Thailand 2017 ชิงทุนการศึกษา มงกุฎ สายสะาย พร้อมโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิง เงื่อนไขการสมัคร...
ประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์อาเซียน” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์อาเซียน” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ชิงรางวัลถ้วยศิลปินแห่งชาติ “วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร”...
ประกวดภาพถ่าย “รักษ์เอกรงค์” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “รักษ์เอกรงค์” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ชิงรางวัลถ้วยศิลปินแห่งชาติ “ยรรยง โอฬาระชิน”...
ประกวดภาพถ่าย “พิศเจริญเอกรงค์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560”
สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสมาชิกและช่างภาพที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “พิศเจริญเอกรงค์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560” ชิงรางวัลถ้วยเกียรติยศ “รังสรรค์ ตันติวงศ์” ...
แข่งขันเกมกีฬาทางวิชาการ “อีซีซี พัซเซิล ไทยแลนด์โอเพ่น ครั้งที่ 8 และคำคม ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 10” ประจำปี 2560
สถาบันภาษาอีซีซี ร่วมกับ สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ ขอเชิญนักเรียน และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการแข่งขันเกมกีฬาทางวิชาการ “อีซีซี...
ประกวดภาพยนตร์สั้นใน งานสัปดาห์วันการการศึกษาเอกชน พ.ศ.2560
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นใน งานสัปดาห์วันการการศึกษาเอกชน พ.ศ.2560 หัวข้อ "P(rivate) Generation...
ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย CREATIVE TEXTILES AWARD 2017 หัวข้อ "WELLNESS DESIGN"
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย CREATIVE TEXTILES AWARD 2017 หัวข้อ "WELLNESS DESIGN" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร...
ประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 26
J-MAT ร่วมกับ Major Cineplex Group ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 26 หัวข้อ “ฉายไอเดียให้ฉายแสง โรงหนังโดนใจ Gen Y” ชิงโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...
ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2560 : Thailand Junior Water Prize (TJWP) 2017
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2560 : Thailand Junior Water Prize...
ประกวดหนุ่ม COOL MAN GOOD MAN with COOL METROPOLIS
Cool Metropolis ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดหนุ่ม COOL MAN GOOD MAN with Cool Metropolis ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมผลิตภัณฑ์ Cool Metropolis และโอกาสการเป็นนายแบบ Brand Cool...
ประกวดตราสัญลักษณ์ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และประกวดออกแบบถ้วยรางวัลหรือโล่รางวัล ITA Awards
ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป...
ประกวดออกแบบพื้นที่ทางเข้าอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อุทยานพฤกษศาสตร์ ร่วมกับ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบพื้นที่ทางเข้าอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.