^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดคลิปวิดีโอของนักศึกษา 2020 "SOCIAL RESPONSIBILITY"
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอเชิญนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์...
ประกวด VIDEO CLIP "เกี่ยวกับ นวัตกรรมช่วงโควิด-19"
คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด VIDEO CLIP "เกี่ยวกับ นวัตกรรมช่วงโควิด-19" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท...
ประกวดภาพถ่ายโครงการศิลปิน ร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก หัวข้อ “บันทึกคนไทย น้ำใจไม่มีหมด”
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายโครงการศิลปิน ร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก หัวข้อ...
ประกวดมาสคอต "Siam Board Games Mascot Design Contest"
สยามบอร์ดเกม ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดมาสคอต "Siam Board Games Mascot Design Contest" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และของที่ระลึก...
ประกวดโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ประจำปี 2563 : Young Thai Artist Award 2020
มูลนิธิเอสซีจี ขอเชิญเยาวชนไทย อายุระหว่าง 18-25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ประจำปี 2563 : Young Thai Artist Award 2020 ชิงรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า...
ประกวด MV ประกอบเพลง "ให้รัก…พาเราไป"
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มีบทบาทภารกิจในการส่งเสริมคุณธรรมของสังคมไทย ด้วยความมีวินัย พอเพียง สุจริตและจิตอาสา “ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว...
ประกวดคลิปวีดีโอเพลงแรพ หัวข้อ "Stop Fake News รณรงค์ต่อต้านข่าวปลอม"
Save News Thailand ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอเพลงแรพ หัวข้อ "Stop Fake News รณรงค์ต่อต้านข่าวปลอม" ชิงเงินรางวัล กติกาการประกวด ประกวดคลิปวีดีโอทำเพลงแรพ (Rapper)...
ประกวดวาดภาพระบายสี "วันสำคัญของเรา" ครั้งที่ 1 หัวข้อ "วันอาสาฬหบูชา"
น่ำเอี้ยง ขอเชิญนักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษา อายุไม่เกิน 12 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี "วันสำคัญของเรา" ครั้งที่ 1 หัวข้อ "วันอาสาฬหบูชา" ชิงทุนการศึกษา และของรางวัล วัตถุประสงค์...
ประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563 : National Innovation Awards 2020”
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563 : National Innovation Awards 2020” ชิงรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563...
ประกวดออกแบบโปสเตอร์ งานเทศกาลภาพยนตร์ผู้ลีภัย ครั้งที่ 9
UNHCR ประจําประเทศไทย ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโปสเตอร์ งานเทศกาลภาพยนตร์ผู้ลีภัย ครั้งที่ 9 ชิงประกาศนียบัตรจาก UNHCR และผลงานจะได้นําไปใช้ประชาสัมพันธ์ตลอดงานเทศกาลภาพยนตร์ผู้ลี้ภัย...
ประกวดบทความท่องเที่ยว “เขียนเรื่อง...รอนะ”
อ.ส.ท. ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความท่องเที่ยว “เขียนเรื่อง...รอนะ” ชิงเงินรางวัลเรื่องละ 1,000 บาท ที่มา อ.ส.ท. เปิดรับต้นฉบับจากทางบ้าน เพิ่มทักษะด้านงานเขียน...
ประกวด "ครีเอทกล่องใหม่ให้ Domino’s หน่อย" โจทย์ "Happy Moments With Domino’s"
Domino’s Pizza ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "ครีเอทกล่องใหม่ให้ Domino’s หน่อย" โจทย์ "Happy Moments With Domino’s" (ช่วงเวลาแห่งความสุขกับโดมิโน่ส์ พิซซ่า) ชิงรางวัลกินฟรี Domino’s Pizza...
ประกวดคลิปวีดิโอ NIA Creative Contest 2020 หัวข้อ “Images of Futures: FUTURELAND” (ภาคใต้)
สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดิโอ NIA Creative Contest...
ประกวดวาดภาพระบายสี “แต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้” ปี 3
มูลนิธิปันปัญญา ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี “แต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้” ปี 3 ชิงทุนการศึกษาพร้อมของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท...
ประกวดผลงานนวัตกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน หัวข้อ "สิทธิมนุษยชนกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)"
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน หัวข้อ "สิทธิมนุษยชนกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.