^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดสร้างสรรค์วิดีโอ "SuperNova" Infinix Smartphone
INFINIX ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสร้างสรรค์วิดีโอ "SuperNova" Infinix Smartphone ชิงเงินรางวัล พร้อมเสื้อยืด T-shirt วัตุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาทุกคน...
ประกวดสื่อสร้างสรรค์ "PEATSWAMPs Youth Challenge" หัวข้อ "การใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่ป่าพรุ"
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.), กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF), เครือข่ายเยาวชนเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำประเทศไทย (GYBN Thailand) และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)...
ประกวดขับร้องเพลงลูกกรุงโครงการ “SKYMED NEWGEN ย้อนรําลึกบทเพลงในวันวาน”
บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จํากัด ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงลูกกรุงโครงการ “SKYMED NEWGEN ย้อนรําลึกบทเพลงในวันวาน” ประจําปี 2563...
ประกวดระบายสี MY LITTLE PONY 2020
Bongkoch Publishing ขอเชิญน้อง ๆ อายุ 4 - 12 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดระบายสี MY LITTLE PONY 2020 ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 140,000 บาท กติกาการประกวด ใช้ภาพประกวดระบายสี MY LITTLE PONY...
ประกวดวาดภาพ Hatching Young Artist (HYA Award) หัวข้อ "ไก่"
Aviagen Asia-Pacific ขอเชิญนิสิต นักศ๊กษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ Hatching Young Artist (HYA Award) หัวข้อ "ไก่" ชิงทุนการศึกษา พร้อมใบประกาศนียบัตร กติกาและเงื่อนไข การประกวดนี้...
ประกวดภาพถ่าย "คิดถึงที่สุด สมุทรสาคร (New Normal)"
จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "คิดถึงที่สุด สมุทรสาคร (New Normal)" ชิงเงินรางวัลกว่า 120,000 บาท...
ประกวดไวรัล คลิป (Viral Clip) หัวข้อ "Save River คืนน้ำใสให้แม่น้ำ คู คลอง"
กรมทรัพยากรน้ำ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดไวรัล คลิป (Viral Clip) หัวข้อ "Save River คืนน้ำใสให้แม่น้ำ คู คลอง" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 130,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร กติกาการส่งผลงาน...
ประกวดในโครงการ “ฮอร์สนักเขียนน้อย ครั้งที่ 4 : Horse Young Writer Awards 2020”
กลุ่มบริษัท นานมี จำกัด และ สำนักพิมพ์ทองเกษม ขอเชิญประถมศึกษาปี 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ “ฮอร์สนักเขียนน้อย ครั้งที่ 4 : Horse Young Writer Awards 2020”...
ประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรม "Covestro Innovation Design Contest (IDC)"
บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ RISC ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรืออาชีวศึกษาระดับ ปวส. ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรม "Covestro Innovation Design Contest (IDC...
ประกวด "คิดคำเรียกชื่อ Climate Change เป็นภาษาไทย"
โครงการน่านแซนด์บอกซ์ ขอเชิญผู้นใจอายุ 15 ปีขึ้นไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "คิดคำเรียกชื่อ Climate Change เป็นภาษาไทย" กับแคมเปญ Words Change the World คำพูดเปลี่ยนโลก ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 1,670,...
ประกวดเรื่องสั้นหักมุม ประจําปี 2563
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องสั้นหักมุม ประจําปี 2563...
ประกวด "International Illustration Contest 2020"
CELSYS,Inc ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "International Illustration Contest 2020" หัวข้อ "The cutest character in the Galaxy" ชิงของรางวัล Submission criteria Illustrations based on...
ประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2020
กรมปศุสัตว์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2020 หัวข้อ “End Rabies: Collaborate, Vaccinate” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 23,000 บาท...
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ GSB Design Contest 108 ปี ธนาคารออมสิน
ธนาคารออมสิน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ GSB Design Contest 108 ปี ธนาคารออมสิน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท วัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป...
ประกวดทักษะการพูด (ภาษาไทย) "Pattaya Junior guide 2020"
Harbor Pattaya ขอเชิญน้อง ๆ อายุไม่เกิน 11 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดทักษะการพูด (ภาษาไทย) "Pattaya Junior guide 2020" หัวข้อ "แหล่งท่องเที่ยวในพัทยา" ชิงเงินรางวัล และโอกาสร่วมงานในสื่อทุกช่องทางของ...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.