^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดโครงการ NSM Junior Science influencers
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น สมัครเข้าร่วมการประกวดโครงการ NSM Junior Science...
ประกวดผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม "GLOBE Student Research Competition 2021 (GLOBE SRC 2021)" / ประกวดนวัตกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ "Thailand Junior Water Prize 2021 (TJWP 2021)"
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม "GLOBE Student Research Competition 2021 (GLOBE SRC 2021)" และ...
ประกวดทักษะภาษาไทย ระดับประถมศึกษา (Online)
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ขอเชิญนักเรียนและสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดทักษะภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House) โรงเรียนวรนารีเฉลิม...
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "รำลึก ๘๐ ปี สดุดีวีรชนสงครามมหาเอเชียบูรพา ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔”
กองทัพอากาศ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "รำลึก ๘๐ ปี สดุดีวีรชนสงครามมหาเอเชียบูรพา ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมทั้งสิ้น ๑๖,๐๐๐ บาท...
แข่งขัน Action-learning "Business Triathlon 2021 by Sasin
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin School of Management) ร่วมกับ ดีแทค เทสโก้ โลตัส และ ไทสัน ฟู้ดส์ ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน Action-...
ประกวดในโครงการ Startup Thailand League 2021
สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา(P-SEDA) อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัย ตรี โท เอก ทุกชั้นปี...
ประกวดคลิปวีดีโอ ภายใต้ชื่อ “ของดี ปักษ์ใต้บ้านเรา หรอยแรงนิ”
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และปวส. อายุ 18 - 24 ปี ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด...
ประกวดภาพถ่าย "Market Village Chinese Kids"
Market Village ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "Market Village Chinese Kids" ชิงรางวัลรวมมูลค่า 25,000 บาท พร้อมสิทธิ์สุดพิเศษ ตี๋หมวยป๊อปปูลาร์...
ประกวด Animation และ Short Video ในโครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 6
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Animation และ Short Video ในโครงการ Software...
ประกวดรางวัลชมนาด : Chommanard Book Prize ครั้งที่ 10 (Fiction - Novel)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ขอเชิญนักเขียนหญิง ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลชมนาด : Chommanard Book Prize ครั้งที่ 10 (Fiction - Novel) ชิงเงินรางวัล...
ประกวดนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ "Innovation for Waste to Energy"
มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมตอนปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ "Innovation for Waste to Energy...
ประกวดรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2564 : The Prime Minister's Industry Award 2021
กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการ สมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2564 : The Prime Minister's Industry Award 2021 ชิงรางวัลแห่งเกียรติยศของอุตสาหกรรมไทย ข้อกำหนดและคุณสมบัติ...
ประกวดออกแบบลวดลายกล่องเครื่องดื่ม เต็ดตรา แพ้ค ภายใต้แนวคิด "Go Nature. Go Carton."
Tetra Pak Thailand ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลวดลายกล่องเครื่องดื่ม เต็ดตรา แพ้ค ภายใต้แนวคิด "Go Nature. Go Carton." ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 30,000 บาท...
ประกวดภาพถ่าย ภายใต้ “โครงการศิลปิน ร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก #2”
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ภายใต้ “โครงการศิลปิน ร่วมสมัย สู้ภัยโควิด...
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ "รางวัล DOW-CST" ประจำปี พ.ศ. 2563
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.