^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดโครงการ “Thai Access to International Markets Competition” ครั้งที่ 5 : Thai AIM 2018
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (Hong Kong Trade Development Council : HKTDC) ขอเชิญผู้ประกอบการ และนักออกแบบรุ่นใหม่...
ประกวด "เต้น ต่อ ต้าน เชื้อดื้อยา”
ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ NIDA ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "เต้น ต่อ ต้าน เชื้อดื้อยา...
ประกวดวงดนตรี "Futuristics MUSIC contest Season 3"
สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี "Futuristics MUSIC contest Season 3"...
ประกวดออกแบบชุดตราสัญลักษณ์ (Logo) สำหรับเป็นเมืองอัจฉริยะ : National Smart City Icon Design Competition
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ depa กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม ขอเชิญชวน...
ประกวดนวัตกรรมการเกษตร "Agtech Innovation Awards 2019"
NIA โดยศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (Agro Business Creative Center : ABC center) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร Startup และกลุ่มผู้ประกอบการ...
ประกวดคอสเพลย์ "The Treasure Station Cosplay Contest"
Celeb Station ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดคอสเพลย์ "The Treasure Station Cosplay Contest" ในงานวันเด็กแห่งชาติ 2562 ชิงเงินรางวัล เงื่อนไขและกติกาการประกวด...
ประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 "Thailand International Wind Symphony Competition 2019 (TIWSC)"
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยหมิดล ร่วมกับ King Power ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 "Thailand International Wind Symphony...
ประกวดศิลปะปูนปั่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และกรมศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดศิลปะปูนปั่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ชิงเงินรางวัล...
ประกวดโครงการ "วันเดอร์ เซเว่น สร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ ปีที่ 1"
บริษัท วันเดอร์ 7 โกลบอล (ไทยแลนด์) ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประกวดโครงการ "วันเดอร์ เซเว่น สร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ ปีที่ 1" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 90,000 บาท พร้อมศึกษาดูงาน ณ กรุงโซล...
แข่งขันประชันกลอนสด “แก้วกวี ศรีสนามจันทร์ ครั้งที่ ๒”
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคำประพันธ์ หัวข้อ "ละครชีวิต" เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันประชันกลอนสด “แก้วกวี ศรีสนามจันทร์...
ประกวดภาพถ่ายหรือภาพวาด "2018 Jung Yong Hwa Photo Exhibition in Bangkok : Photo Contest" หัวข้อ “Your Happiness”
บริษัท อะชิ แอคทิเวชั่น จำกัด ขอเชิญบอยซ์ไทย และผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายหรือภาพวาด "2018 Jung Yong Hwa Photo Exhibition in Bangkok : Photo Contest" หัวข้อ “Your Happiness”...
ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2562 : Thailand Junior Water Prize (TJWP) 2019
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2562 : Thailand Junior Water Prize...
ประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม "GLOBE Student Research Competition 2019"
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญ นักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม "GLOBE Student Research...
ประกวดภาพยนตร์สั้น "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" : The River of Rattanakosin Short Film Contest 2018
กองทัพไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" : The River of Rattanakosin Short Film Contest 2018...
ประกวดแต่งนิยายออนไลน์ "มาไรท์ ให้คน MAREADS"
MAREADS ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแต่งนิยายออนไลน์ "มาไรท์ ให้คน MAREADS" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท กติกาและเงื่อนไข ผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นสมาชิกและลงนิยายที่ www....

Pages

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod