^ Back to Top

TCDC เชียงใหม่

งานเสวนา “มองเชียงใหม่ ผ่านมุมสถาปัตย์”

งานเสวนา “มองเชียงใหม่ ผ่านมุมสถาปัตย์”

TCDC ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านสถาปัตยกรรม ในวันที่ 21 กันยายน 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม, TCDC เชียงใหม่ ไม่เสียค่าใช้จ่าย ในงานเวนาครั้งนี้จะพูดคุยตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงของเมืองตามยุคสมัย ไปจนถึงการประกอบวิช

Seminar date: 
Saturday, 2013, September 21 - 13:00 to 16:00
Subscribe to RSS - TCDC เชียงใหม่

Members Online

There are currently 0 users online.