^ Back to Top

ตึกเอ็มทาวเวอร์ บางจาก

ค่ายสอนการเขียนและถ่ายภาพ "บางจากสร้างนักเขียนเยาวชน" ปี 7 เล่าเรื่องด้วยภาพ "ตามรอยศาสตร์พระราชา

ค่ายสอนการเขียนและถ่ายภาพ "บางจากสร้างนักเขียนเยาวชน" ปี 7 เล่าเรื่องด้วยภาพ "ตามรอยศาสตร์พระราชา

ค่ายสอนการเขียนและถ่ายภาพ "บางจากสร้างนักเขียนเยาวชน" ปี 7 เล่าเรื่องด้วยภาพ "ตามรอยศาสตร์พระราชา" ระหว่างวันที่ 14 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ตึกเอ็มทาวเวอร์ บางจาก และ 3 วัน 2 คืน กับการเรียนรู้ฝึกฝนภาคสนามในพื้นที่จริง ณ บ้านแก่นมะ

Seminar date: 
พฤหัสบดี, 2019, กุมภาพันธ์ 14 (All day) to อาทิตย์, 2019, กุมภาพันธ์ 17 (All day)
Subscribe to RSS - ตึกเอ็มทาวเวอร์ บางจาก

Members Online

There are currently 0 users online.