^ Back to Top

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

การอบรมในงาน “แม็คเอ็ดดูก้า 2016 (MACEDUCA 2016) : ปฏิรูปการเรียนรู้ ครูคือหัวใจ” ครั้งที่ 2

อบรมในงาน “แม็คเอ็ดดูก้า 2016 (MACEDUCA 2016) : ปฏิรูปการเรียนรู้ ครูคือหัวใจ” ครั้งที่ 2

แม็คเอ็ดดูเคชั่น ยังคงมุ่งมั่นและเดินหน้าส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ของครูทั่วประเทศในทุกระดับการศึกษา ด้วยการจัดงาน “แม็คเอ็ดดูก้า 2016 (MACEDUCA 2016) :

Seminar date: 
เสาร์, 2015, พฤศจิกายน 28 - 09:00 to 16:00
Subscribe to RSS - โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

Members Online

There are currently 0 users online.