^ Back to Top

แข่งขันพัฒนา Application

แข่งขันพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้ (Application) เพื่อแจ้งเตือนและบริหารจัดการเพื่อรับมือกับภัยพิบัติล่วงหน้าด้วยดาวเทียมระบุตาแหน่งแม่นยำสูง (Early Warming Service : EWS)

แข่งขันพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้ (Application) เพื่อแจ้งเตือนและบริหารจัดการเพื่อรับมือกับภัยพิบัติล่วงหน้าด้วยดาวเทียมระบุตาแหน่งแม่นยำสูง (Early Warming Service : EWS)

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักนโยบำยกิจกำรด้านอวกาศจากประเทศญี่ปุ่น (NSPS) และหน่วยงานพันธมิตร ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้ (Application) เพื่อแจ้งเตือนและบริหารจัดการ

หมดเขต: 
พ, 2020-10-07 16:30
Subscribe to RSS - แข่งขันพัฒนา Application

Members Online

There are currently 0 users online.