^ Back to Top

ประกวดวรรณกรรมร่วมสมัย

ประกวดวรรณกรรมร่วมสมัย “โควิดเปลี่ยนเรา เรื่องเล่าเปลี่ยนโลก”

ประกวดวรรณกรรมร่วมสมัย “โควิดเปลี่ยนเรา เรื่องเล่าเปลี่ยนโลก”

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมร่วมสมัย “โควิดเปลี่ยนเรา เรื่องเล่าเปลี่ยนโลก” ชิงเงินรางวัล

ข้อกําหนดผลงานเขียน

หมดเขต: 
พ, 2020-05-20 16:30
Subscribe to RSS - ประกวดวรรณกรรมร่วมสมัย

Members Online

There are currently 0 users online.