^ Back to Top

ประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ โลจิสติกส์ ประจําปี 2563

ประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ "ELMA 2020 Excellent Logistics Management Award"

ประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ โลจิสติกส์ ประจําปี 2563 : ELMA 2020 Excellent Logistics Management Award

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย สัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ โลจิสติกส์ ประจําปี 2563 : ELMA 2020 Excellent Logistics Management Award ชิ

หมดเขต: 
พ, 2020-05-20 16:30
Subscribe to RSS - ประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ โลจิสติกส์ ประจําปี 2563

Members Online

There are currently 0 users online.