^ Back to Top

OIC InsurTech Award 2019

ประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย "OIC InsurTech Award 2019"

ประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย "OIC InsurTech Award 2019"

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) โดยศูนย์ Center of InsurTech, Thailand (CIT) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย "OIC InsurTech Award 2019" ชิงเงินราง

หมดเขต: 
อา, 2019-09-08 16:30
Subscribe to RSS - OIC InsurTech Award 2019

Members Online

There are currently 0 users online.