^ Back to Top

ประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย

ประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21

ประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมกาชน) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาระดับ ปวช. นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปวส.

หมดเขต: 
อ, 2021-06-08 16:30

ประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8

ประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งปร

หมดเขต: 
จ, 2018-05-28 16:00

ประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (Thailand Innovation Awards) ครั้งที่ 17

ประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (Thailand Innovation Awards) ครั้งที่ 17

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (Thailand Innovation Awards) ครั้งที่ 17 (พ.ศ.2560) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่น

หมดเขต: 
พ, 2017-05-24 16:00
Subscribe to RSS - ประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย

Members Online

There are currently 0 users online.