^ Back to Top

Thailand ICT Youth Challeng 2016

ประกวดโครงการ Thailand ICT Youth Challeng 2016

ประกวดโครงการ Thailand ICT Youth Challeng 2016

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MICT) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ Thailand ICT Youth Challeng201

หมดเขต: 
อา, 2016-07-31 16:00
Subscribe to RSS - Thailand ICT Youth Challeng 2016

Members Online

There are currently 0 users online.