^ Back to Top

ประกวดแนวความคิด

ประกวดออกแบบนโนบายทางเลือก/แนวคิด ภายใต้หัวข้อ "ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม : Sustainable and Cultural Community"

ประกวดออกแบบนโนบายทางเลือก/แนวคิด ภายใต้หัวข้อ "ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม : Sustainable and Cultural Community"

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบนโนบายทางเลือก/แนวคิด ภายใต้หัวข้อ "ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม : Sustainable and Cul

หมดเขต: 
จ, 2022-02-28 16:30

ประกวดแนวความคิดการออกแบบเมือง หัวข้อ "ตลาดศาลายายุคใหม่ เชื่อมต่อรถไฟฟ้า เพื่อชุมชนน่าอยู่ และการท่องเที่ยวยั่งยืน"

ประกวดแนวความคิดการออกแบบเมือง หัวข้อ "ตลาดศาลายายุคใหม่ เชื่อมต่อรถไฟฟ้า เพื่อชุมชนน่าอยู่ และการท่องเที่ยวยั่งยืน"

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวความคิดการออกแบบเมือง หัวข้อ "ตลาดศาลายายุคใหม่ เชื่อมต่อรถไฟฟ้า เพื่อชุมชนน่าอยู่ และการท่องเที่ยวยั่งยืน" ชิงเงินรางวัล

หมดเขต: 
จ, 2022-02-28 23:30

ประกวดแนวความคิดและงานออกแบบรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการ SDGs Symposium

ประกวดแนวความคิดและงานออกแบบรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการ SDGs Symposium

สภาวิศวกรร่วมมือกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (TIChE) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมาชิกสภาวิศวกร และประชาชนทั่วไป  ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวความคิดและงานออกแบบรูปแบบอ

หมดเขต: 
อ, 2021-01-05 16:30

ประกวดแนวความคิด หัวข้อ “โลกดิจิทัล กับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ DIGITAL YOUR LIFE 2020”

ประกวดแนวความคิด หัวข้อ “โลกดิจิทัล กับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ DIGITAL YOUR LIFE 2020”

G-YU Creative ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวความคิด หัวข้อ “โลกดิจิทัล กับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ DIGITAL YOUR LIFE 2020” ชิงเงินรางวัลกว่า 60,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

วัตถุประสงค์โครงการ

หมดเขต: 
ศ, 2020-09-11 16:30

ประกวดออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกระบบขนส่งสาธารณะเพื่อคนทุกคน “OTP InclusiveTransport Design Contest”

ประกวดออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกระบบขนส่งสาธารณะเพื่อคนทุกคน

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกระบบขนส่งสาธารณะเพื่อคนทุกคน “OTP InclusiveTransport Design Contest” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บ

หมดเขต: 
ศ, 2019-01-25 16:00

ประกวดแนวความคิด "เขาช่อง THINK TANK" หัวข้อ "แล้วแต่นาย สไตล์เขาช่อง"

ประกวดแนวความคิด "เขาช่อง THINK TANK" หัวข้อ "แล้วแต่นาย สไตล์เขาช่อง"

กาแฟเขาช่อง ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการการประกวดแนวความคิด "เขาช่อง THINK TANK" หัวข้อ "แล้วแต่นาย สไตล์เขาช่อง" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 200,000 บาท

หมดเขต: 
พฤ, 2017-11-30 16:00

ประกวดนวัตกรรม "CLEAN TOOTH GOOD KITS"

ประกวดนวัตกรรม "CLEAN TOOTH GOOD KITS"

เครือข่ายเด็กเล็กฟันดี วิถี SELF CARE ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรม "CLEAN TOOTH GOOD KITS" หัวข้อ "สิ่งที่ช่วยในการแปรงฟันหรือช่วยตรวจสอบความสะอาดของฟันให้แก่เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี" ชิงเงิน

หมดเขต: 
พฤ, 2017-11-30 16:00

ประกวดแนวความคิด Experimental Design หัวข้อ “แปดสิบลูกบาศก์เมตร”

ประกวดแนวความคิด Experimental Design หัวข้อ “แปดสิบลูกบาศก์เมตร”

สมาคมสถาปนิกสยามฯ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สถาปนิกทั่วไป และประชาชนทั่วไปทุกสาขาวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวความคิด Experimental Design หัวข้อ “แปดสิบลูกบาศก์เมตร” ชิงเงินรางวัลรวม

หมดเขต: 
ศ, 2014-04-18 16:00
Subscribe to RSS - ประกวดแนวความคิด

Members Online

There are currently 0 users online.