^ Back to Top

การทำบุหงาสด

Workshop ในกิจกรรมพิพิธพาเพลิน ตอน “มัทนะพาธา”

Workshop ในกิจกรรมพิพิธพาเพลิน ตอน “มัทนะพาธา”

มิวเซียมสยาม จัดกิจกรรมพิพิธพาเพลิน ตอน “มัทนะพาธา” โดยนำแรงบันดาลใจจากเรื่องราวของความรักที่เป็นที่รู้จักกันมานานกว่า 90 ปี และเพื่อเป็นการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านการประพันธ์ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

Seminar date: 
ศุกร์, 2013, สิงหาคม 9 - 09:30 to อาทิตย์, 2013, สิงหาคม 18 - 17:00
Subscribe to RSS - การทำบุหงาสด

Members Online

There are currently 0 users online.