^ Back to Top

ปรีชา เถาทอง

เสวนา หัวข้อ “อาจารย์ชลูดและผลงานศิลปะ”

เสวนาในหัวข้อ “อาจารย์ชลูดและผลงานศิลปะ”

การเสวนาในหัวข้อ “อาจารย์ชลูดและผลงานศิลปะ” เป็นกิจกรรมระหว่าง นิทรรศการจิตรกรรมฝาผนัง ของอาจารย์ชลูด และผลงานย้อนหลัง ซึ่งจะเสวนาโดย ศาสตราจารย์ชลูด นิ่มเสมอ, ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง, อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร, อาจารย์ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ และศาสตรา

Seminar date: 
ศุกร์, 2013, กรกฎาคม 5 - 13:00 to 16:00
Subscribe to RSS - ปรีชา เถาทอง

Members Online

There are currently 0 users online.