^ Back to Top

บทภาพยนตร์

กิจกรรมภาพยนตร์สนทนา เรื่อง “ดัดแปลงและตีความนิยายให้เป็นภาพยนตร์”

กิจกรรมภาพยนตร์สนทนาในหัวข้อเรื่อง “ดัดแปลงและตีความนิยายให้เป็นภาพยนตร์”

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา หัวข้อเรื่อง “ดัดแปลงและตีความนิยายให้เป็นภาพยนตร์” โดยได้เชิญคุณรสิกา สวนสม ครูสอนเขียนบทภาพยนตร์ และ ผศ.นัทธนัย ประสานนาม อาจารย์ประจำภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษ

Seminar date: 
เสาร์, 2013, มิถุนายน 15 - 15:00 to 17:00
Subscribe to RSS - บทภาพยนตร์

Members Online

There are currently 0 users online.