^ Back to Top

รายชื่อเยาวชนที่ได้รับรางวัลธรรมวรรณศิลป์ ประจำปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘

รายชื่อเยาวชนที่ได้รับรางวัลธรรมวรรณศิลป์ ประจำปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ในหัวข้อ “ความทุกข์กับชีวิตของฉัน” โดย โครงการธรรมวรรณศิลป์ สถาบันยุวโพธิชน

การประกวดในครั้งที่ ๗ ของโครงการฯ เราได้เปลี่ยนแปลงกระบวนการเพื่อเน้นย้ำเป้าหมายไม่ใช่การแข่งขันเพื่อรางวัลเพียงอย่างเดียวแต่มุ่งหมายเป็นกระบวนการใคร่ครวญตนของผู้ส่งงานและเพื่อสร้างสรรค์วรรณศิลป์ชนิดที่งอกงามจากจิตใจด้วยการประกาศการประกวดงานเขียนที่ไม่มีรางวัลเป็นทุนการศึกษาส่วนตัว

 

รายชื่อเยาวชนที่ได้รับรางวัลธรรมวรรณศิลป์ ประจำปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘

 

ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประจำปีนี้จึงลดน้อยกว่าปีก่อนๆ ที่ผ่านมา ซึ่งเดิมมีจำนวนมากกว่า ๘๐๐ ชิ้นงาน แต่เราถือว่านี่เป็นกระบวนการคัดเลือกเยาวชนที่จะเข้าร่วมโครงการฯอีกทางหนึ่งด้วย ทางเรารู้สึกชื่นชมเยาวชนคนหนึ่งที่ส่งผลงานไม่ทัน แต่ได้เล่าให้ทางเราฟังว่า

ขอขอบคุณที่มีโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมา เพื่อให้หนูได้เรียบเรียงความคิดหาตัวเองอย่างจริงจัง ว่าความทุกข์ในชีวิตหนูเกิดจากอะไร ตอนนี้หนูได้คำตอบแล้วค่ะ แม้ว่าจะไม่ได้รางวัล แต่โครงการนี้ทำให้หนูได้ค้นพบตัวเอง และเข้าใกล้เหตุผลของการมีชีวิตอยู่ไปอีกก้าวหนึ่ง ขอขอบคุณจริงๆค่ะ
(นางสาวณัฐฐิกา คุ้มสี, โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก)

แม้เยาวชนคนนี้ไม่ได้รับรางวัล ทางเราถือว่าได้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรมนี้แล้วและเห็นควรส่งเสริมให้ได้เติบโตตามจังหวะของตน

กรรมการตัดสินรอบสุดท้ายได้บอกเล่าว่า รู้สึกยินดีที่ได้อ่านงานเขียนเหล่านี้ ทำให้ได้ทบทวนความทุกข์วัยหนุ่มสาวที่ล่วงมา และเห็นภาพสะท้อนทางสังคมที่ยังผลิตซ้ำสร้างความทุกข์แบบเดิมๆ ไม่รู้จบสิ้น
กรรมการท่านหนึ่งเล่าว่าน้ำตาซึมกับบางชิ้นงาน รู้สึกอยากร้องไห้กับผลงานเหล่านี้ด้วยหัวใจของคนเป็นแม่ ภาพรวมการปรับปรุงผลงานที่ส่งเข้าร่วมการประกวดได้แก่เรื่องการใช้ภาษาที่หลายชิ้นชิ้นงานขาดการขัดเกลา ใช้ภาษาไม่เหมาะสมบ้าง หลายชิ้นงานได้เล่าถึงความทุกข์ในชีวิตแต่ขาดการใคร่ครวญให้เกิดบทเรียนและปัญญาจึงกลายเป็นการบ่นระบาย บางชิ้นงานพยายามสะท้อนแง่มุมความคิด แต่ขาดการนำเสนอให้เกิดความน่าสนใจและมุ่งสอนคนอื่นแต่ไม่ได้นำมาขัดเกลาตน บางชิ้นใช้อุปมาและภาษาที่น่าสนใจ แต่ขาดความกระชับและการร้อยเรียงให้เน้นประเด็นสำคัญ และบางชิ้นก็หลงทางในช่วงท้ายด้วยการยกวรรควลีสอนคนอื่น ถือเป็นจุดอันตรายสำหรับนักเขียนหน้าใหม่ การขาดการวางเค้าโครงก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่ขาดไปในหลายชิ้นงาน โดยรวมทางโครงการเห็นว่ามีข้อดีกว่าปีก่อนหน้าคือไม่พบการลอกผลงาน
และบางชิ้นได้ทบทวนประโยชน์ของการเขียนบันทึกหรือการทบทวนตนเอง

ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทั้งที่ได้รับรางวัลและไม่ได้รับรางวัล ทางโครงการจะเสนอให้แก้ไขชิ้นงานเพื่อรวมเล่มเผยแพร่สู่สังคมในลำดับต่อไป

____________________________________

เยาวชนที่ได้รับคัดเลือกรวมทั้งสิ้น ๑๖ คน ๑๖ ชิ้นงาน จาก ๑๓๕
ผลงานที่ส่งข้าร่วมการประกวด

 • นายสมิธ คำเจริญ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
 • นางสาวณัฐฐาวรรณ บัวเพชร โรงเรียน ศรียาภัย
 • นางสาวลภัสรดา รัตนรัตน์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • นางสาวณัชชาพร มีสัจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • นางสาวไปรยา สงภักดี โรงเรียน ชัยนาทพิทยาคม
 • นางสาวรุ่งระพี อรภาพ
 • นางสาวเบญจมาศ แสนหลวง โรงเรียน กบินทร์วิทยา
 • นางสาวพิสุทธิรัตน์ วิบลุสันติ โรงเรียนพิงครัตน์
 • นางสาวอคิราภ์ รวมจิตต์ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์
 • นางสาวสุชานาถ บูรณสันติกูล โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
 • นางสาวรุจรวี นาเอก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • นายวิภู ชลานุเคราะห์ โรงเรียน วชิราวุธวิทยาลัย
 • นายชนินทร์ ธีระวรรณ์ โรงเรียน ประชาราชวิทยา
 • นางสาวอออิน แซ่โค้ว โรงเรียน สัมมาสิกขาปฐมอโศก
 • นางสาวซอเฟีย สะนิ โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน
 • นางสาวมัชฌิมา กิณเรศ โรงเรียน สกลราชวิทยานุกุล

รางวัล ธรรมวรรณศิลป์ ประกอบด้วย

 • รางวัลทุนจิตอาสาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เพื่อผู้อื่นและสังคม จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
 • ทุนส่วนตัวและค่าเดินทาง จำนวน ๓,๐๐๐ บาท 
 • การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเขียนเปลี่ยนชีวิต จำนวน ๔ วัน ๓ คืน

หมายเหตุ :
หากผู้ได้รับรางวัลไม่เข้าร่วมกิจกรรมทางโครงการฯ อาจพิจารณาสละสิทธิ์
http://youngawakening.org/write4life/?p=1887

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณอนุรักษ์ เม่นหรุ่ม

File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.