^ Back to Top

ผลประกวดภาพจิตรกรรมเยาวชน Little Davinci ครั้งที่ 1 หัวข้อ “แม่ของแผ่นดิน”

เฮือนศิลปินนาชา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการประกวดภาพจิตรกรรมเยาวชน Little Davinci หัวข้อ “แม่ของแผ่นดิน” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 ซึ่งมีผลงานที่ส่งทั้งหมดจากทั่วประเทศจำนวน 171 ชิ้น แบ่งการให้รางวัลทั้ง 4 กลุ่ม กลุ่มละ 13 รางวัล รวมเป็น 52 รางวัล ซึ่งจะมีพิธีมอบรางวัลในวันที่ 17 สิงหาคม 2556

กลุ่มที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 - ป.3)
รางวัลยอดเยี่ยม เด็กหญิงกินรี จีโน อนุบาล 2 
โรงเรียนบ้านสันป่าสัก จังหวัดเชียงใหม่
รางวัลที่ 2 เด็กชายกฤตภาส เพชรานนท์ ประถมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนปรินส์รอยแยลล์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
รางวัลที่ 3 เด็กหญิงรพีพรรณ ศรีสด ประถมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ จังหวัดเชียงใหม่
รางวัลพิเศษ จำนวน 10 รางวัล
•  เด็กหญิงณัฐนันท์ จิตอารีย์ ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา จังหวัดน่าน
•  เด็กหญิงจรรยมณฑน์ ตุ้ยวงค์ ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา จังหวัดน่าน
•  เด็กหญิงอรชพร จงสุข ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิชัยวิทยา จังหวัดเชียงใหม่
•  เด็กชายโรจนินท์ อินตานิ ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ จังหวัดเชียงใหม่
•  เด็กหญิงศุภลักษณ์ เช้าโต ประถมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ จังหวัดเชียงใหม่
•  เด็กหญิงกาญจน์สุดา จะเสอ ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวันศรีปิงเมือง จังหวัดเชียงใหม่
•  เด็กชายณัฏฐากรณ์ ทัพผดุง ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชลประทานผาแตก จังหวัดเชียงใหม่
•  เด็กหญิงทัสดา แก้วนิรมิตร์ ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา จังหวัดชลบุรี 
•  เด็กชายจิรายุ วิเชียรชัยศิริ ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง จังหวัดตาก
•  เด็กหญิงปพิชญา สังข์นาค ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา จังหวัดน่าน

กลุ่มที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป. 6)
รางวัลยอดเยี่ยม เด็กหญิงณัฐนันท์ ชัยกิจวัฒนะ 
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลล์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 
รางวัลที่ 2 เด็กหญิงเขมนิกา บุญกลาง ประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนใบบุญลำพูน จังหวัดลำพูน
รางวัลที่ 3 เด็กหญิงอรณิชา อยู่ดี ประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนปิยะมิตรวิทยา จังหวัดแพร่
รางวัลพิเศษ จำนวน 10 รางวัล
•  เด็กชายจักรรินทร์ ลือสัก ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนใบบุญลำพูน จังหวัดลำพูน
•  เด็กหญิงวริษา ทรายแก้ว ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ จังหวัดเชียงใหม่
•  เด็กหญิงรัฐชา ปัญญาใหญ่ ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนใบบุญลำพูน จังหวัดลำพูน
•  เด็กหญิงปพิชญา กาเย็นทรีย์ ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลล์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 
•  เด็กหญิงอรณิชา ชัยชนะ ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ จังหวัดเชียงใหม่
•  เด็กหญิงรุจิรา แซ่เฮ่อ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านลวงเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ 
•  เด็กหญิงปิยากร ใยดี ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนใบบุญลำพูน จังหวัดลำพูน 
•  เด็กหญิงรัชดาพร บุญรังสี ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ จังหวัดเชียงใหม่
•  เด็กชายวรารักษ์ แซ่หลี่ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่
•  เด็กชายวิชัย แซ่หวัง ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ 

กลุ่มที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)
รางวัลยอดเยี่ยม เด็กชายธนชัย แซ่เตี๋ยว มัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนบ้านปากแก(สภาประชานุกูล) จังหวัดนครราชสีมา
รางวัลที่ 2  เด็กชายกฤษดาธัญ มหาวัน มัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
รางวัลที่ 3 เด็กชายณัฐภัทร ประสิทธิ์สร มัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนเทพา จังหวัดสงขลา
รางวัลพิเศษ จำนวน 10 รางวัล
•  เด็กหญิงวริศรา สุมาลัย มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
•  เด็กหญิงสุกัญญา เมทาง มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ จังหวัดเชียงใหม่
•  เด็กหญิงพรพิมล แซ่หว่อง มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดแสมดำ กรุงเทพมหานคร
•  เด็กชายนันทวัฒน์ ศิระจิตร มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทพา จังหวัดสงขลา
•  สามเณรอาทิตย์ อาโต่ มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเชตุพลศึกษา จังหวัดเชียงใหม่
•  เด็กชายนิมิต สมบูรณ์ทอง มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านสามหลัง จังหวัดเชียงใหม่
•  เด็กหญิงแสงแก้ว ขันแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
•  เด็กหญิงคริสแบร์ บานี มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา) จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
•  นางสาวพิชญาภัค กลยาณี มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
•  นางสาวพิมผกา เลิศจิตติคุณ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลล์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม. 6) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1-3
รางวัลยอดเยี่ยม นายยะโจ นลินแก้ว 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รางวัลที่ 2 นางสาวกาญจนา จีโน 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รางวัลที่ 3 นายพู่กัน ทาแล
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รางวัลพิเศษ จำนวน 10 รางวัล
•  นางสาวธัญภัสสร์ ดอกจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
•  นางสาววันดา ใจมา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
•  นางสาวอาริญญา กันธิโน มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
•  นายศุภชัย สุขยะปุก ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
•  นายทังจี มาลีพดุง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
•  นางสาวพิชญา หมื่นมหายศ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
•  นายกฤษณรัช นันต๊ะคำ มัธยมศึกษาปีที่ 6 **รบกวนติดต่อกลับด้วยค่ะ
•  นายพิชาชาญ ผาสุขพรรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 4 จังหวัดนครราชสีมา
•  นายวัชรพงค์ จันทร์สอาด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
•  นางสาวยุพา ดีสม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.