^ Back to Top

ประกวดบทความทางกฎหมายหัวข้อ “การพัฒนาแนวคิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในประเทศไทย”

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนิสิต นักศึกษาจากทุกสถาบัน ส่งบทความหัวข้อ “การพัฒนาแนวคิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในประเทศไทย” เข้าร่วมการประกวดเนื่องในงานวันรพี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2558 ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรและตีพิมพ์ในหนังสืองานวันรพี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

รายละเอียดโครงการประกวดบทความทางกฎหมาย 

 

คุณสมบัติผู้ส่งบทความเข้าประกวด

นิสิตทุกชั้นปีที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ) คณะนิติศาสตร์ในปีการศึกษา 2558 จากทุกสถาบัน

 

ประเภทบทความ

บทความไทย ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาแนวคิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในประเทศไทย” ให้อธิบายถึง พัฒนาการเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หลักกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งใช้บังคับได้ในปัจจุบัน ปัญหาการบังคับใช้ และแนวทางแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนเพื่อให้กฎหมายมีความสอดคล้องและสามารถบังคับใช้ได้จริง

 

การส่งบทความเข้าประกวด

1.    ต้องเป็นผลงานที่ผู้เข้าประกวดเขียนเองโดยไม่คัดลอก ดัดแปลง หรือแปลงจากผลงานของผู้อื่นแม้ส่วนใดส่วนหนึ่ง  และต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในสื่อใดๆมาก่อน

หากปรากฏในภายหลังว่าผลงานที่ทางคณะกรรมตัดสินให้ได้รับรางวัลเป็นการคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือแปลงจากผลงานของผู้อื่นแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งคณะกรรมการมีสิทธิ์เพิกถอนรางวัลนั้นๆ

2.    บทความที่ส่งเข้าประกวดทุกฉบับจะต้องจัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามรูปแบบและหลักการเขียนบทความทางวิชาการที่ถูกต้อง ทั้งบทความภาษาไทยและบทความภาษาอังกฤษ

3.    รูปแบบตัวอักษร

    - บทความภาษาไทยพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 และหัวข้อขนาด 18จำนวน 5-10 หน้า

    - บทความภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร Times New Roman ขนาด 12 และหัวข้อขนาด 14 

จำนวน 5-10 หน้า

4.    ระยะห่างบรรทัดระหว่าง 1.15

5.    ผู้เข้าประกวด 1 คนสามารถส่งบทความแต่ละประเภทเข้าประกวดได้เพียง 1 บทความ

โดยสแกนใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและพร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวนิสิต/นักศึกษาที่มีการรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย

6.    ส่งเป็นไฟล์นามสกุล.doc ทาง e-mail: rapeecu.contest58@gmaill.com

โดยใส่หัวข้อว่า “ประกวดบทความภาษาไทยหรือประกวดบทความภาษาอังกฤษ”

    ** เริ่มส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่ วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

        ถึง วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.. 2558 เวลา 12.00 น. **

เมื่อคณะกรรมการผู้จัดการประกวดฯได้รับบทความแล้ว จะส่ง e-mail ตอบกลับให้ผู้ส่งผลงานได้ทราบ

เงื่อนไขการประกวดบทความ

1.    ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะไม่มีการส่งคืนไม่ว่ากรณีใดๆ

2.    ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกผลงาน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผลงานเพื่อเผยแพร่และบทความที่ดีที่สุดจะได้รับการพิจารณาเผยแพร่ในหนังสือ

รพีพัฒนศักดิ์ 2558

 

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน

- ความถูกต้องของประเด็นกฎหมาย                                   30    คะแนน

- มีการวิเคราะห์และให้เหตุผลสนับสนุนที่ดี                      25    คะแนน

- ความน่าสนใจและทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน                      20    คะแนน

- สํานวนภาษาสละสลวย ถูกต้องเหมาะสม                         15     คะแนน

- มีการอ้างอิงทางวิชาการและให้แหล่งอ้างอิงทางวิชาการอย่างถูกต้อง            10    คะแนน    

                                    รวม    100     คะแนน

 

การตัดสิน

คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินการประกวดบทความในแต่ละหัวข้อเป็นอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้พิจารณาและตัดสิน และผลการตัดสินของ คณะกรรมการถือเป็นที่ยุติ

 

การประกาศผลการตัดสิน

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 เพจ “ วันรพี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์” บนFacebookและแจ้งผลการตัดสินแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลให้ทราบทาง e-mail

 

มอบรางวัล

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 15.00 น. 

ณ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

รางวัลสำหรับบทความที่ชนะการประกวด

บทความภาษาไทย

รางวัลชนะเลิศ                     เกียรติบัตรและทุนการศึกษา     3,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1             เกียรติบัตรและทุนการศึกษา     2,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2              เกียรติบัตรและทุนการศึกษา     1,000 บาท

ผู้ส่งบทความเข้าร่วมประกวด            เกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ

 

บทความภาษาอังกฤษ            

รางวัลชนะเลิศ                     เกียรติบัตรและทุนการศึกษา     3,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1             เกียรติบัตรและทุนการศึกษา     2,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2              เกียรติบัตรและทุนการศึกษา     1,000 บาท

ผู้ส่งบทความเข้าร่วมประกวด            เกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ rapeecu.contest58@gmail.com

หมายเหตุ : คณะกรรมการผู้จัดการประกวดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Members Online

There are currently 0 users online.