^ Back to Top

ร่วมประกวดบทความและสื่อวีดีทัศน์ในโครงการ "สุขพอที่พ่อให้"

ด้วยสำนักราชเลขาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ดำเนินโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ
โดยจัดให้มีการจัดทำเว็ปไซต์ “สุขพอที่พ่อให้”
(www.sukphor.com) 
สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ การ์ตูนแอนิเมชั่น และเกมส์
เพื่อเผยแพร่ความรู้ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ แก่เยาวชน

โดยโครงการดังกล่าวจะจัดให้มีการประกวดบทความประกอบภาพ และวีดิทัศน์ ‘’สุขพอที่พ่อให้” 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำสื่อที่มีเนื้อหาส่งเสริมองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ

กำหนดรับสมัครผลงานเข้าร่วมประกวด ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗


 

Members Online

There are currently 0 users online.