^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย "ความประทับใจ" @ ชาโต เดอ เขาใหญ่

Chateau De Khaoyai ขอเชิญผผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่าย "ความประทับใจ" @ ชาโต เดอ เขาใหญ่โดยเปิดโอกาสให้แฟนๆ ร่วมแชร์ภาพความประทับใจเมื่อมาพักที่ชาโตเดอเขาใหญ่ ผ่านภาพถ่ายและคำบรรยายสั้นๆ 3 คำ พร้อมชิงรางวัลห้องพักฟรีจำนวน 10 รางวัล

ประกวดภาพถ่าย "ความประทับใจ" @ ชาโต เดอ เขาใหญ่

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม: ประกวดภาพถ่าย "ความประทับใจ" @ ชาโต เดอ เขาใหญ่
กิจกรรมประกวดภาพความประทับใจของคุณที่ ชาโต เดอ เขาใหญ่ รับฟรี! บัตรของขวัญห้องพักแบบ Standard มูลค่า 3,500 บาท จำนวน 10 รางวัล
ขอเชิญแฟนๆ ชาโต เดอ เขาใหญ่มาร่วมกันส่งภาพถ่ายพร้อมคำบรรยายสั้นๆ 3 คำผ่านทางอีเมลล์  admin@cdkhotel.com 
เพื่อที่ทางทีมงานจะนำเรื่องราวของท่านไปโพสในเฟสบุคของโรงแรมฯ 

1. กติกาและวิธีการการประกวดภาพถ่าย "ที่สุด…ของความประทับใจ": 
1.1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมจะเป็นภาพถ่ายที่คุณประทับใจที่ถ่ายจากสถานที่ใน โรงแรม ชาโต เดอ เขาใหญ่เท่านั้น 
1.2. ระบุ ช่วงเดือนและปีของภาพถ่าย คำบรรยายสั้นๆ ถึงความประทับใจในภาพนั้น พร้อมด้วยชื่อ เบอร์ติดต่อ และ email (เพื่อติดต่อกลับกรณีภาพที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมได้รับรางวัล)
1.3. ส่งผลงานร่วมสนุกกันโดยส่งมาที่ admin@cdkhotel.com ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2556  นี้ (ก่อนเที่ยงคืน)
1.4. ทาง ทีมงานจะคัดเลือกภาพสุดประทับใจของคุณ และจะนำภาพถ่ายขึ้น Facebook ของชาโต เดอ เขาใหญ่   วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2556 เพื่อให้เพื่อนๆ มาร่วมกด Like ภาพของคุณ
1.5. ภาพถ่ายที่ได้รับการกด like สูงที่สุดใน 10 อันดับแรก ในเวลา 23.59 น. ของวันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2556 จะเป็นผู้ที่ได้รับของรางวัลบัตรของขวัญห้องพักแบบ Standard จำนวน 10 ห้อง (มูลค่ารวมไม่เกิน 35,000 บาท) โดยเราจะประกาศรายชื่อทาง Facebook ของชาโต เดอ เขาใหญ่ ในวันจันทร์ 6 มกราคม 2557
หมายเหตุ
1. ทางโรงแรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกติกา ได้ตามความเหมาะสม
2. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ต้องทำตามกติกา (ในข้อ 1.1 - 1.3) ให้ครบถ้วนถูกต้อง 
3. ภาพที่ได้รับรางวัล  1 ใน 10 ผลงาน (ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ผู้ชนะจะได้รับเพียงคนละ 1 รางวัลเท่านั้น) 

2.เงื่อนไขในการรับของรางวัล
2.1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสิทธิได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น โดยผู้ได้รับรางวัลไปแล้วไม่สามารถรับรางวัลได้อีก
2.2. บัญชีสมาชิกเฟสบุ๊กของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีเพื่อนมากกว่า 50 คน ถึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ได้รับรางวัล 
2.3. ภาพถ่ายที่จะได้รับรางวัลจะต้องมีจำนวน Like ขั้นต่ำ 50 Like
2.4. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยตนเอง ห้ามคัดลอก เลียนแบบ หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น ทีมงานมีสิทธิ์ขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้ เป็น หลักฐานทางกฎหมายว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นด้วย ทั้งนี้ หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้ความร่วมมือ หรือปฏิเสธการตรวจสอบ ยืนยัน หรือไม่สามารถยืนยันดังกล่าวได้ จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเป็นได้รับรางวัลทันที
2.5. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่กำหนดโดยถูกต้องและครบถ้วน หากพบว่ามีการทุจริตในการเข้าร่วมกิจกรรม หรือทำผิดข้อกำหนด และเงื่อนไขที่โรงแรมฯ กำหนด รวมถึงมีการสร้างบัญชีสมาชิกเฟสบุ๊กใหม่เพื่อเพิ่มสิทธิในการเข้าร่วม กิจกรรม หรือมีการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล หรือรางวัล ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิการร่วมกิจกรรม และการรับรางวัลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2.6. ผู้ ชนะต้องติดต่อเพื่อรับรางวัลภายใน 15 วันหลังจากวันประกาศผล หากผู้ชนะไม่ติดต่อกลับมาภายในวันที่กำหนด ทีมงานจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิในการรับรางวัล
2.7. ผู้ชนะที่ได้รับรางวัลห้องพักโรงแรม จะต้องส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือใบขับขี่  ที่มีการรับรองถูกต้องให้เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหลัก ฐานในการรับของรางวัล โดยสามารถมารับรางวัลได้ที่ 999/150 หมู่บ้านสวนบางเขน ซอยวิภาวดี 60 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร หากผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถมารับรางวัลได้ด้วยตนเองจะต้องทำหนังสือมอบ อำนาจให้แก่บุคคลอื่นเพื่อมารับรางวัลแทน พร้อมทั้งนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงและสำเนาของทั้งผู้ที่ได้รับรางวัล และผู้รับมอบอำนาจมายื่นให้แก่เจ้าหน้าที่โรงแรมฯ เพื่อขอรับรางวัลแทนภายในช่วงเวลาที่กำหนด (กรณีผู้ชนะพักอาศัยอยู่ต่างจังหวัด ให้ส่งหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนยืนยันตัวตนเข้ามาผ่านทางอีเมล์ ทีมงานจะทำการติดต่อเพื่อดำเนินการส่งของรางวัลไปให้ครับ) 
2.8. เงื่อนไขและวิธีการใช้บัตรของขวัญให้เป็นไปตามข้อความที่ปรากฏอยู่บนหน้าบัตรของขวัญที่ออกโดยโรงแรม ชาโต เดอ เขาใหญ่

3.ข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ
3.1. ในการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องอ่าน และทำความเข้าใจข้อกำหนด และเงื่อนไขของกิจกรรมนี้เรียบร้อยแล้วโดยถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงยอม รับตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของโรงแรมฯ ดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ทีมงานมีสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อวัตถุประสงค์ ที่เหมาะสม เช่น การใช้รูป หรือชื่อและนามสกุล เพื่อการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดในสื่อต่างๆ
3.2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงให้ภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมเป็นกรรมสิทธิ์ของ โรงแรม ชาโต เดอ เขาใหญ่และโรงแรมฯ มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการทำซ้ำ ดัดแปลง และเผยแพร่ภาพถ่ายดังกล่าวต่อสาธารณชน โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดภาพถ่ายทั้งรางวัลประจำสัปดาห์ และรางวัลตกลงจะดำเนินการให้โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่ายนั้นโดยชอบด้วยกฎหมายทันทีเมื่อ โรงแรมฯ ร้องขอ ทีมงานสงวนสิทธิ์ในการในการไม่แสดงภาพถ่าย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาพที่ไม่เกี่ยวข้อง ภาพที่ไม่เหมาะสม และตัดสิทธิผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงปฏิเสธ ยกเลิก หรือหยุดกิจกรรมได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3.3. ทางโรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไข รวมถึงของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินของกรรมการ และจำนวน Like ถือเป็นสิทธิขาดและเป็นที่สุด ทั้งนี้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนให้กับผู้อื่นได้

http://www.chateaudekhaoyai.com/th/promotion/photo-contest

Members Online

There are currently 0 users online.