^ Back to Top

การประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (Mascot) จังหวัดลำพูน ประจำปี 2560

ด้วยจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560 จัดกิจกรรมการประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (Mascot) ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน

            เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ ชื่อเสียงของจังหวัดลำพูน ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน  จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การประกวด ดังนี้

          1. ประเภทการประกวด 

                   - ประชาชนทั่วไป (มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย)

          2.เงื่อนไขและข้อกำหนด ดังนี้              

                             ๒.1    สัญลักษณ์ (Mascot) จะต้องบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลำพูน

                             2.๒    สัญลักษณ์ (Mascot) จะต้องสื่อความหมายถึงจังหวัดลำพูน       

                             ๒.๓    การออกแบบสัญลักษณ์(Mascot) สามารถออกแบบในอิริยาบถต่างๆ ได้

                             ๒.๔    ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้  ไม่เกิน 3 สัญลักษณ์ (3 รูปแบบ)

                             ๒.๕    ผู้สมัครไม่เสียค่าสมัครใดๆ ทั้งสิ้น    

                             2.6    ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น

                             ๒.7    กรณีการตัดสิทธิ์ หากตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการสมัครไม่ตรงกับข้อเท็จจริง

                              หรือไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในประกาศ คณะกรรมการฯขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ดังกล่าว

                             2.8    สัญลักษณ์ (Mascot) ที่ได้รับรางวัล ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของจังหวัดลำพูน ทันที
                              และขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อนำไปใช้ตามความเหมาะสม

                             2.9    กรณีพบผู้ที่นำสัญลักษณ์ (Mascot) ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ไปเผยแพร่หรือนำไปใช้ 
                              โดยไม่ขออนุญาต  จังหวัดลำพูน จะดำเนินคดีตามกฎหมาย

                   3. รายละเอียดการส่งผลงาน

                             3.1    ส่งไฟล์ภาพสี ขนาดความละเอียดภาพสูง High Resolution

                                      (ขนาดภาพไม่ต่ำกว่า 300 dpi และไม่เกิน 400 dpi) บันทึกนามสกุล JPG ลงแผ่น CD

                             3.2    ต้องมีชื่อผลงาน  แนวความคิด ความหมายของสัญลักษณ์ (Mascot) ที่ชัดเจน

                             3.3    ส่งภาพในรูปแบบ 3 มิติ (หน้า-หลัง, ซ้าย-ขวา, บน-ล่าง) โดยจะต้องระบุขนาด
                              ขององค์ประกอบทุกส่วนของสัญลักษณ์ (Mascot) อย่างละเอียด

          4. เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน

                   4.1  แนวความคิดในการออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์

                   4.2  การสื่อความหมายเกี่ยวกับภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดลำพูน

                   4.๓  ความสวยงามและความครบถ้วนสมบูรณ์ขององค์ประกอบ

                   4.4  ความโดดเด่น จดจำง่าย และความเด่นชัด

                   4.5  ความเหมาะสมกับการใช้งานได้จริงในการประชาสัมพันธ์

          4.๖  การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

          5. การส่งผลงานและหลักฐานการสมัคร

                   5.1   ใบสมัคร (ตามแบบแนบท้ายประกาศ)                                       จำนวน  1  ฉบับ

                   5.2   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                  จำนวน  1  ฉบับ

                   5.3   ส่งภาพในรูปแบบ 3 มิติ (หน้า-หลัง, ซ้าย-ขวา, บน-ล่าง)                  ด้านละ  1  ฉบับ

                   5.4   แผ่น CD ที่บันทึกไฟล์ภาพสัญลักษณ์ (Mascot)                            จำนวน  1   แผ่น                            พร้อมเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ไว้ด้านบนแผ่น CD      

                   5.5   เอกสารอื่นๆที่คณะกรรมการร้องขอ                              

                   5.6   ผนึกซองจ่าหน้าถึง ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน โดยส่งด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ได้ที่
                              สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน  ศาลากลางจังหวัดลำพูน  ถนนอินทยงยศ  ตำบลในเมือง 
                              อำเภอเมือลำพูน  จังหวัดลำพูน  รหัสไปรษณีย์  ๕๑๐๐๐  ในวันและเวลาราชการ

          6. กำหนดระยะเวลาส่งผลงาน   ตั้งแต่วันที่ ๑ – 31  มีนาคม  ๒๕๖๐
                   ภายในเวลา 16.30 น. (นับวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

          7. ประกาศผลและมอบผลงาน 

                   7.๑  ประกาศผลการตัดสิน  วันที่  ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

                   7.2  การมอบรางวัล สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน จะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

          8. รางวัลการประกวด  รวมเป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท
                   8.๑  รางวัลที่ ๑ เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท         พร้อมโล่รางวัลและประกาศเกียรติบัตร
                   8.๒  รางวัลที่ ๒ เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท         พร้อมโล่รางวัลและประกาศเกียรติบัตร
                   8.๓  รางวัลที่ ๓ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท         พร้อมโล่รางวัลและประกาศเกียรติบัตร
                   8.๔  รางวัลชมเชย ๓ รางวัลๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท   พร้อมประกาศเกียรติบัตร

          9.  การสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

                   ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน  โทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๕๑-๑๕๕๕ , 0-5353-0683      ในวันและเวลาราชการ  หรือเวบไซต์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน http://region3.prd.go.th/prlpn/ และ  Facebook /ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

Members Online

There are currently 0 users online.