^ Back to Top

ประกวดรองเพลงสุนทราภรณ 2553

คณะศิลปกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยรามคําแหง รวมเฉลิมฉลองในวาระ "100 ปชาตกาลครูเอื้อ สุนทรสนาน" ซึ่งไดรับการยกยองใหเปนบุคคลสําคัญของโลก สาขาวัฒนธรรมดนตรีไทยสากลในป 2553 (Personality of the Year 2010) โดยองคการการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหง สหประชาชาติ (UNESCO) เปดรับสมัครผูรักและมีความสามารถในการรองเพลง รวมประชันความเปนเลิศ และชิงความเปนหนึ่งในการขับรองเพลงที่เปนผลงานของสุนทราภรณ (ครูเอื้อ สุนทรสนาน) ในวันที่ 27 เมษายน 2553 โดยผูชนะเลิศในแต ละประเภทจะไดรั บเงินรางวัล พรอมโลเกียรติยศ และเกียรติบัตร

โอกาสนี้ รองศาสตราจารย รังสรรค แสงสุข รักษาการคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตรม.ร.เปดเผยวาการจัดประกวดรองเพลงที่เปนผลงานของสุนทราภรณครั้งนี้นอกจากจะเปนรวมเฉลิมฉลองในวาระ "100 ปชาตกาลครูเอื้อ สุนทรสนาน" แลวยังเปนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยแลว รวมทั้งเปน การฝกฝนทักษะดานการขับรองเพลงของผูมีใจรักมีความสามารถในแขนงดนตรีอีกดวย เพราะศาสตรดานการรองเพลงนี้ หากเปนการเรียนแตทางทฤษฎี แตขาดการฝกฝน ชี้แนะจากคณาจารยก็จะไมสามารถพัฒนาไดดวยตนเอง “การประกวดรองเพลงครั้งนี้คณะศิลปกรรมศาสตรม.ร.มุงหวังที่ จะเปนเวที ในการแสดงความสามารถ แสดงทักษะและเทคนิคการรองเพลงนอกจากนี้ยังเปนการสรางปฏิ สัมพันธ ในกลุมผูมีความสามารถดานการรองเพลงตอไปในอนาคตที่สําคัญ โครงการ "100 ปชาตกาลครูเอื้อ สุนทรสนาน"เปนความตั้งใจที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง จะทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยสืบไป”

การประกวดรองเพลงที่ เปนผลงานของสุนทราภรณ แบงการประกวดเปน 2 รุนคือ

รุนอายุไมเกิน 23 ป (ไมจํากัดเพศ) และรุนอายุ 23 ปขึ้นไป (ไมจํากัดเพศ) (การนับอายุนับถึงวันที่ 25 มีนาคม 2553 วันสุดทายของการรับสมัคร)

คุณสมบัติผูเขาประกวด สําหรับนักเรียนนิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป

กําหนดการรับสมัคร ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2553

 • ประกาศผลรอบแรก วันพุธที่ 31มีนาคม 2553
 • ยืนยันเพลงเลือกและบันไดเสียง วันจันทรที่ 5 เมษายน 2553
 • ซอมเสมือนจริง วันจันทรที่ 26 เมษายน 2553
 • ประกวดรอบชิงชนะเลิศ วันอังคารที่ 27 เมษายน 2553 (ผูที่ผานการคัดเลือกรุนละ 7คนเขาประกวดรอบชิงชนะเลิศ วันอังคารที่ 27 เมษายน 2553)

รางวัล ผูชนะเลิศในแตละรุนจะไดรับรางวัลดังนี้

 • ชนะเลิศ ไดรับโลเกียรติยศ จากรองศาสตราจารยคิม ไชยแสนสุขอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยรามคําแหง พรอมเงินรางวัล 15,000 บาท และเกียรติบัตร
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 ไดรับโลเกียรติยศ จากรองศาสตราจารย รังสรรค แสงสุข รักษาการ
  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตรม.ร. พรอมเงินรางวัล 10,000 บาท และเกียรติบัตร
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 ไดรับโลเกียรติยศ จากรองศาสตราจารย รังสรรค แสงสุข รักษาการ
  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตรม.ร. พรอมเงินรางวัล 5,000 บาท และเกียรติบัตร

หลักเกณฑการประกวด ใหผูสมัครสงเทป หรือซีดี ซึ่งมีเสียงขับรองสด (โดยไมมีการปรุงแตงและไมมีดนตรีประกอบ) จํานวน 1 เพลง โดยเลือกเพลงที่เปนผลงานของสุนทราภรณ (ครูเอื้อ สุนทร
สนาน) ตามความถนัด พรอมกรอกแบบฟอรมใบสมัคร สมัครโดยตรงไดที่คณะศิ ลปกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยรามคําแหงอาคารสุโขทัย ชั้น 15 โทร. 02-310-8296-8 หรือ www.faa.ru.ac.th หรือสงมาที่

คณะศิลปกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยรามคําแหงอาคารสุโขทัย ชั้น 15

ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก

เขตบางกะปกรุงเทพฯ 10240

(โดยจะถือเอาวันประทับตราของไปรษณียของวันที่ 25 มีนาคม 2553 เปนวันสุดทายของการรับสมัคร)

หลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัคร
 2. รูปถายขนาด 2นิ้ว 1 รูป
 3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวนักเรียนนิสิตและนักศึกษา
 4. เทปหรือซีดีเพลงที่ประกวด ซึ่งมีเสียงขับรองสด (โดยไมมีการปรุงแตงและไมมีดนตรีประกอบ)

ขอเชิญชวนผูสนใจสมัครรวมประกวดไดที่ คณะศิลปกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยรามคําแหง
อาคารสุโขทัย ชั้น15 หรือ โทร. 02-310-8296-8

รับสมัครตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ถึงวันที่ 25มีนาคม 2553
หรือสามารถเขาชมการประกวดไดโดยไมเสียคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
60,000 Baht
File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.