^ Back to Top

ประกวดดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต

การประกวดดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต ประจำปี 2553

คาราบาวแดง เชิญ นักเรียน นักศึกษา ประกวดดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต ประจำปี 2553 โดย เพลงที่ใช้ในการประกวดต้องเป็นเพลงของวงคาราบาวเท่านั้น

การประกวดดนตรีประจำปี 2553 รายละเอียดของการเข้าประกวด

คุณสมบัติของสมาชิกวงดนตรีที่จะเข้าประกวด

 • สมาชิกวงต้องมีสถานะเป็นนักเรียน นักศึกษา มีอายุระหว่าง 15 – 22 ปี (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2531 ถึง 2538) ไม่จำเป็นต้องศึกษาอยู่สถาบันเดียวกัน หรือมีภูมิลำเนาเดียวกัน

 • สมาชิกวงที่เข้าประกวดจะต้องไม่เป็นนักดนตรีอาชีพ หรือรับจ้างแสดงดนตรีมากกว่าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
 • วงดนตรีและสมาชิกวงดนตรีที่เข้าประกวดต้องไม่มีสัญญารับจ้างหรือข้อผูกพันกับบุคคล หรือนิติบุคคลใดๆ เช่น การบันทึกอัลบั้ม แสดงภาพยนตร์ โทรทัศน์ วิทยุ การแสดงบนเวที หรือโฆษณาสินค้า ไปจนถึงวันที่ 31 ธค. 53

ขั้นตอนการสมัครเข้าประกวด

 • จำนวนนักร้องนักดนตรีที่จะขึ้นแสดงบนเวทีต้องมีอย่างน้อย 4 คน แต่รวมกันทั้งหมดต้องไม่เกิน 10 คน

 • วงที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมแข่งขันต้อง Download แบบฟอร์มใบสมัครจาก www.carabao.co.th/contest/form.xls กรอกให้สมบูรณ์และชัดเจน ส่งพร้อมรูปถ่ายสมาชิงวง( ความละเอียดของรูปไม่ต่ ากว่า 800*600 Pixel ) ไปที่ contest@carabao.co.th ภายในวันที่ 16 เมษายน 2553 และ email เพลง Demo “ บาวแดงมีคุณค่า ” ซึ่งร้อง-บรรเลงตามความสามารถของตัวเอง โดยที่การใช้ดนตรีไม่จำเป็นต้องเหมือนกับต้นฉบับ ภายในวันที่ 16 เมษายน 2553 Download เพลงนี้ได้ที่ http://www.carabao.co.th/contest/Baodang.zip

 • ไม่จำเป็นต้องส่งใบสมัครและ Demo เพลงไปพร้อมกัน แต่ห้ามส่งช้ากว่า วันที่ 16 เมษายน 2553

 • เมื่อหมดเขตวันรับสมัคร คณะผู้จัดการประกวดจะแจ้งผลการคัดเลือกวงที่จะเข้าประกวด พร้อมรายละเอียดของการประกวด เช่น วัน เวลา และสถานที่ มายังหัวหน้าวงตาม email address หรือตามหมายเลขโทรศัพท์ ที่ระบุไว้ในใบสมัคร

 • ในวันแข่งขัน หัวหน้าวงต้องนำใบสมัครตัวจริง พร้อมลำเนาเอกสารลำคัญทุกอย่าง (ดูรายละเอียดในหัวข้อถัดไป) ไปยื่นที่คณะกรรมการการประกวด หากพบว่ามีหลักฐานใดที่ขาดตกบกพร่อง หรือมีข้อมูลไม่ตรงกับในใบสมัคร วงดนตรีนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นประกวด
  บริษัท คาราบาวตะวั นแดง จำกัด

 

 • หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง ณ วันประกวด

o ใบสมัครตัวจริง

o บัตรประชาชนตัวจริงของสมาชิกวงแต่ละคน พร้อมลำเนา

o บัตรประจำตัวนักศึกษาตัวจริงพร้อมลำเนา หรือจดหมายรับรองตัวจริงจากสถาบันการศึกษา

 • นับจากวันแข่งขันรอบแรกแล้ว ห้ามเปลี่ยนตัว หรือเพิ่มสมาชิกวง ผู้สมัครต้องสังกัดเพียงวงเดียว แต่สามารถเปลี่ยนหน้าที่การบรรเลงในวงได้

 • วงที่ชนะเลิศจากการแข่งขันระดับภาคโครงการดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตประจำปี 2552 ไม่มีสิทธ์เข้าร่วมในการแข่งขัน

ดนตรี

 • วงดนตรีที่เข้าแข่งขันต้องใช้เครื่องดนตรีอย่างน้อย 3 ชิ้น ได้แก่ กลอง เบส และกีตาร์ หรือคีย์บอร์ด

 • เพลงที่ใช้ในการประกวดต้องเป็นเพลงของวงคาราบาวเท่านั้น จำนวน 3 เพลง (ยกเว้นเพลง“ บาวแดงมีคุณค่า ” ที่ใช้เป็น Demo ห้ามใช้เป็นเพลงประกวด) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

o เพลงช้า 1 เพลง

o เพลงเร็ว 1 เพลง

o เพลงที่เรียบเรียงทำนองและการบรรเลงใหม่ โดยใช้เนื้อร้องเดิม (Re-arrange) 1 เพลง

อุปกรณ์

 • อุปกรณ์เครื่องเสียงที่ทางผู้จัดการประกวดจะเตรียมไว้ให้คือ

o กลองชุด 1 (กระเดื่องเดียว)

o ตู้แอมป์เบส 1 / ตู้แอมป์กีตาร์ 3 / ตู้แอมป์คีย์บอร์ด 2

o แรควางคีย์บอร์ด 2 ชั้น 2 อัน

o ไมโครโฟนสายลำหรับร้องอย่างน้อย 9 / ไมโครโฟนไร้สายอย่างน้อย 2

o Spare line ลำหรับอุปกรณ์ดนตรีเพิ่มเติม 3

o Note stand 5 อัน

o Monitor ร้อง 4 aux (ไม่มี Sidefills)

o วงดนตรีที่จะเข้าแข่งขันต้องเตรียมเครื่องดนตรีทุกชนิด (ยกเว้นกลองชุด) / สายแจ๊ค / Effect + Power adapter + สายไฟ / และเครื่อง Percussion ทั้งหมดไปเอง

o ห้าม ใช้อุปกรณ์ประเภท Sequencer / Rhythm Box / MD / Backing Track หรืออุปกรณ์ช่วยร้องช่วยเล่นใดๆ โดยเด็ดขาด

o ระหว่างที่เข้าประกวด อนุญาตให้มีตัวแทนวงเข้าไปให้ค าแนะนำเจ้าหน้าผู้ที่ควบคุม Sound Control แต่ห้ามแตะต้องอุปกรณ์ใดๆ ยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ที่ควบคุม Sound Control นั้น

รางวัล

ทุกวงที่เข้าร่วมประกวดในแต่ละรอบจะได้รับการช่วยเหลือเป็นค่าเดินทางครั้งละ 1,000 บาท

รางวัลจากการประกวดระดับจังหวัด o ชนะเลิศ 5,000 บาท o รองชนะเลิศ 3,000 บาท

รางวัลจากการประกวดระดับภาค

o ชนะเลิศ 10,000 บาท

o รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 8,000 บาท

o รองชนะเลิศอันดับสอง 5,000 บาท

ระยะเวลา เวที และรอบของการประกวด

ช่วงเวลาของการประกวดจะอยู่ระหว่างเดือน พฤษภาคม จนถึงเดือน กันยายน 2553

การประกวดจะถูกแบ่งเป็น 5 ภาค รวมทั้งหมด 15 เวที ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

o กรุงเทพและปริมณฑล ( 2 เวที)

o ภาคเหนือ : เชียงราย สระบุรี นครสวรรค์

o ภาคอีสาน : นครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่น อุดรธานี

o ภาคกลาง : ชลบุรี จันทบุรี สุพรรณบุรี

o ภาคใต้ : สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต ชุมพร
บริษัท คาราบาวตะวั นแดง จำกัด
การประกวดเพื่อหาผู้ชนะจนถึงระดับภาคแบ่งเป็น 2 รอบ

o การแข่งขันในระดับจังหวัดจะอยู่ในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมเป็นการประกวด เพื่อหาวงดนตรีที่มีคะแนนสูงสุด 1 – 2 วง เพื่อเข้าประกวดระดับภาค

o การแข่งขันระดับภาคเป็นการแข่งขันระหว่างผู้ชนะจากระดับจังหวัด เพื่อหาผู้ชนะระดับภาคๆละ 1 วง

o วงที่ผ่านการเข้าแข่งขันในระดับภาคจะต้องเเต่งเพลงภายใต้แนวคิด “ ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต “ เพื่อใช้แสดงในวันประกวด

o วงดนตรีที่ชนะระดับภาคจะได้รับเกียรติให้ขึ้นร่วมคอนเสิร์ต กับวงคาราบาวในช่วงปลายปี 2553 o ไม่มีการประกวดเพื่อหาผู้ชนะระดับประเทศ

o การพิจารณานอกเหนือกฎเกณฑ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการแข่งขัน
บริษัท คาราบาวตะวั นแดง จำกัด

 

หลักเกณฑ์การให้คะแนน

 1. ความสามารถในการสร้างความบันเทิง / อ้อนคะแนนจากคนดู / ดึงดูดความสนใจจากผู้ชม ( Entertainment Value )

  ความมีชีวิตชีวาของวงและความสามัคคีของสมาชิกในวง ( Liveliness & Teamwork ) 20 คะแนน

 2. ความยากง่ายของเพลงที่เลือก ( Level of Difficulty )

  ความสามารถในการเรียบเรียงเพลงและเล่นได้อย่างลงตัว 20 คะแนน

 3. การขับร้อง ( ความแม่นย าในเนื้อร้อง / จังหวะ / พลังเสียง / น้ำเสียง / อักขระ / การประสานเสียง / การแสดงออกที่เข้ากับเนื้อเพลง ) 20 คะแนน

 4. การควบคุมความดัง – ค่อยและความสมดุลของเครื่องดนตรีแต่ละชิ้น ( Balancing )

  การประสานเสียงของเครื่องดนตรีทุกชิ้น ( Orchestration )

 5. ความสามารถ / เทคนิคการเล่นดนตรีแต่ละชิ้น ( Techniques ) 30 คะแนน

 6. ความประทับใจของกรรมการ ( Overall impression ) 10 คะแนน

รวม 100 คะแนน

หมายเหตุ : การตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

การตัดสิน Popular Vote จะใช้วิธีโหวตคะแนนจากผู้ชมแยกต่างหาก

กำหนดเวลาขึ้นแสดง

 • หลังจากที่พิธีกรประกาศแนะนำวง ผู้เข้าแข่งขันมีเวลา 3 นาทีในการทำ sound check ซึ่งจะใช้ไปกับการ tune เสียง หรือเล่นเพลงอะไรก็ได้ตามที่ตนต้องการ เมื่อหมด 3 นาทีนี้แล้ว ผู้เข้าประกวดมีเวลาอีก 20 นาทีในการแสดงดนตรี 3 เพลง รวมทั้งให้ความบันเทิงอื่นๆ แก่ผู้ชม

 • หากผู้เข้าประกวดใช้เวลาแสดงเกิน 20 นาที ผู้จัดการประกวดจะตัดคะแนนจากที่คณะกรรมการตัดสินให้นาทีละ 1 คะแนน เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที

 • ฉะนั้น เวลาซ้อมคิว น้องๆ ต้องควบคุมเวลาให้แม่นๆ

 • หากใช้เวลาต่ ากว่า 20 นาที ไม่ถือว่าผิดกติกาแต่อย่างใด

อื่นๆ

 • การสื่อสารระหว่างผู้จัดการประกวดและวงดนตรีที่เข้าร่วมประกวดจะกระทำโดยผ่าน email เท่านั้น จนกว่าหัวหน้าวงจะได้รับโทรศัพท์ติดต่อจากเจ้าหน้าที่ของคาราบาวแดง ฉะนั้นกรุณางดการติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อสอบถามความคืบหน้าหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้นจาก บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

 • การประกวดจะเป็นการแสดงกลางแจ้งภายในงานกิจกรรมของเครื่องดื่มคาราบาวแดง

 • วงดนตรีที่ฝ่าฝืนกติกาตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นประกวด

 • ข้อตกลงอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ ณ ที่นี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการประกวด และหากมีข้อพิพาทใดๆ การตัดสินของคณะผู้จัดการประกวดถือเป็นที่สิ้นสุด

File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.