^ Back to Top

2024 Bangkok International Intellectual Property Invention and Technology Exposition

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม "2024 Bangkok International Intellectual Property, Invention and Technology Exposition"

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม "2024 Bangkok  International Intellectual Property, Invention and Technology Exposition" (IPITEx 2024)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมถึงสถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม "2024 Bangkok  International Intellectual P

Deadline: 
Fri, 2023-12-08 16:30
Subscribe to RSS - 2024 Bangkok  International Intellectual Property Invention and Technology Exposition

Members Online

There are currently 0 users online.