^ Back to Top

ประกวดออกแบบลายผ้าไทย

ประกวดออกแบบลายผ้าไทย "Cultural Textile Awards 2023"

ประกวดออกแบบลายผ้าไทย "Cultural Textile Awards 2023"

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลายผ้าไทย "Cultural Textile Awards 2023" ภายใต้โครงการพัฒนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ้าไทยสู่สากล ประจําปี ๒๕๖๖ ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร

Deadline: 
Fri, 2023-06-30 16:30
Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบลายผ้าไทย

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod