^ Back to Top

ปั้นหมึก Contest

ประกวดนิยายเรื่องยาว "ปั้นหมึก Contest" Theme "Begin Again อยากเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง"

ประกวดนิยายเรื่องยาว "ปั้นหมึก Contest" Theme "Begin Again อยากเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง"

ธัญวลัย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนิยายเรื่องยาว "ปั้นหมึก Contest" Theme "Begin Again อยากเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง" หมวดใดก็ได้ (ยกเว้นแฟนฟิกชัน) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และตีพิมพ์เล่มกร

Deadline: 
Sun, 2022-01-16 16:30
Subscribe to RSS - ปั้นหมึก Contest

Members Online

There are currently 0 users online.