^ Back to Top

ประกวดออกแบลายกระเป๋าผ้า

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ และลายกระเป๋าผ้า "L'ART LOGO & BAG DESIGN CONTEST"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ และลายกระเป๋าผ้า "L'ART LOGO & BAG DESIGN CONTEST"

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ และลายกระเป๋าผ้า "L'ART LOGO & BAG DESIGN CONTEST" เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ครบรอบ 60 ปี ที่ก่อตั้งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาล

Deadline: 
Mon, 2021-05-31 16:00
Subscribe to RSS - ประกวดออกแบลายกระเป๋าผ้า

Members Online

There are currently 0 users online.