^ Back to Top

ประกวดบอร์ดเกม

ประกวดนวัตกรรมบอร์ดเกมด้านการประกันภัย "OIC Board Game Innovation"

ประกวดนวัตกรรมบอร์ดเกมด้านการประกันภัย "OIC Board Game Innovation"

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมบอร์ดเกมด้านการประกันภัย "OIC Board Game Innovation" ภายใต้แนวความคิด "ความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันภัย : Insurance Literacy

Deadline: 
Wed, 2021-05-05 16:30
Subscribe to RSS - ประกวดบอร์ดเกม

Members Online

There are currently 0 users online.