^ Back to Top

2nd Kibo Robot Programming Challenge

แข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ผู้ช่วยนักบินอวกาศ Astrobee "2nd Kibo Robot Programming Challenge"

แข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ผู้ช่วยนักบินอวกาศ Astrobee "2nd Kibo Robot Programming Challenge"

องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และสถาบันเทคโนโลยีอวกาศนานาชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ (สทอศ.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่

Deadline: 
Sun, 2021-05-16 17:00
Subscribe to RSS - 2nd Kibo Robot Programming Challenge

Members Online

There are currently 0 users online.