^ Back to Top

ประกวดผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์

ประกวดผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม "GLOBE Student Research Competition 2021 (GLOBE SRC 2021)" / ประกวดนวัตกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ "Thailand Junior Water Prize 2021 (TJWP 2021)"

ประกวดผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม "GLOBE Student Research Competition 2021 (GLOBE SRC 2021)" / ประกวดนวัตกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ "Thailand Junior Water Prize 2021 (TJWP 2021)"

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม "GLOBE Student Research Competition 2021 (GLOBE SRC 2021)" และ ประกวดนวัตกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ "Thaila

Deadline: 
Fri, 2021-03-12 16:30
Subscribe to RSS - ประกวดผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์

Members Online

There are currently 0 users online.