^ Back to Top

Startup Thailand League 2021

ประกวดในโครงการ Startup Thailand League 2021

ประกวดในโครงการ Startup Thailand League 2021

สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา(P-SEDA) อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัย ตรี โท เอก ทุกชั้นปี สมัครเข้าร่วมการประกวดในโครงการ Startup Thailand League

Deadline: 
Sun, 2021-02-28 16:30
Subscribe to RSS - Startup Thailand League 2021

Members Online

There are currently 0 users online.