^ Back to Top

Lovecare Creative Contest

ประกวดออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพวัยรุ่น “Lovecare Creative Contest”

ประกวดออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพวัยรุ่น “Lovecare Creative Contest”

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ โครงการขับเคลื่อน พรบ. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นในสถานศึกษาและปลูกฝังค่านิยมการใช้ถุงยางอนามัยในวัยรุ่นตอนต้น และโครงการเลิฟแคร์ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ ขอ

Deadline: 
Fri, 2020-11-20 16:30
Subscribe to RSS - Lovecare Creative Contest

Members Online

There are currently 0 users online.