^ Back to Top

Wake up media

ประกวดทำเพจ "Wake up me(dia) เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ปีที่ 4"

ประกวดทำเพจ "Wake up me(dia) เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ปีที่ 4"

ชมรมพุทธศาสตร์สากล ขอเชิญนักเรียนมัธยมปลาย และนิสิต นักศึกษาปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดทำเพจ "Wake up me(dia) เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ปีที่ 4" ชิงทุนและทัศนศึกษาทวีปยุโรป รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2019-09-20 16:30
Subscribe to RSS - Wake up media

Members Online

There are currently 0 users online.