^ Back to Top

Inno4farmers

ประกวดนวัตกรรมการเกษตร "Agtech Innovation Awards 2019"

ประกวดนวัตกรรมการเกษตร "Agtech Innovation Awards 2019"

NIA โดยศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (Agro Business Creative Center : ABC center) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร Startup และกลุ่มผู้ประกอบการ SME ด้านการเกษตร ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด

Deadline: 
Fri, 2019-01-04 16:00
Subscribe to RSS - Inno4farmers

Members Online

There are currently 0 users online.