^ Back to Top

แข่งขันโปรแกรมประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

แข่งขันโปรแกรมประยุกต์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ G-Con 2019

แข่งขันโปรแกรมประยุกต์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ G-Con 2019

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ขอเชิญกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ Startup สมัครเข้าร่วมการแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ "Geo-informatics Applications Contest : G-Con 2019" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 49

Deadline: 
Wed, 2018-10-31 16:00
Subscribe to RSS - แข่งขันโปรแกรมประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

Members Online

There are currently 0 users online.