^ Back to Top

โลกทะเลชุมพร

ประกวดภาพถ่ายงานโลกทะเลชุมพร หัวข้อ “สะพายกล้อง ท่อง 8 อําเภอ @ชุมพร”

ประกวดภาพถ่ายงานโลกทะเลชุมพร หัวข้อ “สะพายกล้อง ท่อง 8 อําเภอ @ชุมพร”

จังหวัดชุมพร ร่วมกับ สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายงานโลกทะเลชุมพร ครั้งที่ 28 ประจําปี 2561 หัวข้อ “สะพายกล้อง ท่อง 8 อําเภอ @ชุมพร” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรต

Deadline: 
Mon, 2018-03-12 16:30
Subscribe to RSS - โลกทะเลชุมพร

Members Online

There are currently 0 users online.