^ Back to Top

รักษ์เอกรงค์

ประกวดภาพถ่าย “รักษ์เอกรงค์” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

ประกวดภาพถ่าย “รักษ์เอกรงค์” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “รักษ์เอกรงค์” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ชิงรางวัลถ้วยศิลปินแห่งชาติ “ยรรยง โอฬาระชิน” พร้อมเงินสด และเกียรติบัตร

Deadline: 
Sat, 2018-03-31 18:00
Subscribe to RSS - รักษ์เอกรงค์

Members Online

There are currently 0 users online.