^ Back to Top

พิศเจริญเอกรงค์

ประกวดภาพถ่าย “พิศเจริญเอกรงค์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561”

ประกวดภาพถ่าย “พิศเจริญเอกรงค์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561”

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “พิศเจริญเอกรงค์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561” ชิงรางวัลถ้วยเกียรติยศ “รังสรรค์ ตันติวงศ์” พร้อมเงินสด และเกียรติบัตร

Deadline: 
Wed, 2018-02-28 18:00
Subscribe to RSS - พิศเจริญเอกรงค์

Members Online

There are currently 0 users online.