^ Back to Top

Music Scholarship 2018

ประกวดดนตรี “Music Scholarship 2018”

ประกวดดนตรี “Music Scholarship 2018”

โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์กรุงเทพฯ ขอเชิญนักเรียนอายุระหว่าง 8 – 16 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรี “Music Scholarship 2018” ชิงทุนการศึกษา 100% มูลค่ากว่า 600,000 บาทต่อปีการศึกษา พร้อมรางวัลอื่นๆ และโอกาสการขึ้นแสดงดนตรีในคอนเส

Deadline: 
Fri, 2018-01-05 16:00
Subscribe to RSS - Music Scholarship 2018

Members Online

There are currently 0 users online.