^ Back to Top

G-con 2018

ประกวดแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ "G-con 2018"

ประกวดแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ "G-con 2018"

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ "G-con 2018" หัวข้อ "AgriTech , TravelTech" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 490,000 บาท

Deadline: 
Tue, 2017-10-31 16:00
Subscribe to RSS - G-con 2018

Members Online

There are currently 0 users online.