^ Back to Top

Bioplastics Innovation Contest 2017

ประกวด Bioplastics Innovation Contest 2017 ภายใต้แนวคิด "การใช้งานในวิถีชีวิตยุคใหม่และสังคมยั่งยืน"

ประกวด Bioplastics Innovation Contest 2017 ภายใต้แนวคิด "การใช้งานในวิถีชีวิตยุคใหม่และสังคมยั่งยืน"

Petromat ขอเชิณนิสิต นักศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Bioplastics Innovation Contest 2017 ภายใต้แนวคิด "การใช้งานในวิถีชีวิตยุคใหม่และสังคมยั่งยืน" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท

Deadline: 
Wed, 2017-03-01 16:00
Subscribe to RSS - Bioplastics Innovation Contest 2017

Members Online

There are currently 0 users online.