^ Back to Top

ธุรกิจ การจัดการอุตสาหกรรม การแข่งขัน นักเรียน ม ปลาย

TNI Business Game Contest 2017: FACTORY MANAGER

 
กิจกรรมการแข่งขันเกมจำลองกลยุทธ์การจัดการธุรกิจ
และบริหารทรัพยากรภายในองค์กร ประจำปี 2560
 
# สำหรับ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
Subscribe to RSS - ธุรกิจ  การจัดการอุตสาหกรรม  การแข่งขัน  นักเรียน ม ปลาย

Members Online

There are currently 0 users online.