^ Back to Top

Create Your Original Story

ประกวดงานศิลปะโครงการ “Create Your Original Story” สร้างสรรค์เรื่องราวในแบบของคุณภายใต้ห้วข้อ “Thailand Iconic”

ประกวดงานศิลปะโครงการ “Create Your Original Story” สร้างสรรค์เรื่องราวในแบบของคุณภายใต้ห้วข้อ “Thailand Iconic”

ขอเชิญนักศึกษา และนักออกแบบอิสระ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานศิลปะโครงการ “Create Your Original Story” สร้างสรรค์เรื่องราวในแบบของคุณภายใต้ห้วข้อ “Thailand Iconic” ชิงตั๋วเครื่องบินไปกลับ เพื่อชมงานศิลปะ ณ ประเทศสิงคโปร์ พร้อมที่พ

Deadline: 
Fri, 2016-05-20 23:00
Subscribe to RSS - Create Your Original Story

Members Online

There are currently 0 users online.