^ Back to Top

ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23

ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้

Deadline: 
Mon, 2023-10-02 16:30

ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22

ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญ สมัครเข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา

Deadline: 
Sat, 2020-08-15 16:30

ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง สานสายใยวัฒนธรรม ครั้งที่ 3

ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง สานสายใยวัฒนธรรม ครั้งที่ 3

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา นักศึกษา หรือเทียบเท่า ในเขตภูมิภาคตะวันตก สมัครเข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง สานสายใยวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 48,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

Deadline: 
Fri, 2018-05-11 16:00

ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง โครงการ "12 สิงหามหาราชินี ลูกพระนางสดุดีถวายพระพร"

ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง โครงการ "12 สิงหามหาราชินี ลูกพระนางสดุดีถวายพระพร"

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง โครงการ "12 สิงหามหาราชินี ลูกพระนางสดุดีถวายพระพร" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษ

Deadline: 
Wed, 2016-07-20 16:00

ประกวดร้องเพลง "SCA นิยมไทยมิวสิคอวอร์ด"

ประกวดร้องเพลง "SCA นิยมไทยมิวสิคอวอร์ด"

Superstar College of Asia ร่วมกับ สมาคมนิยมไทย ขอเชิญนักเรียน สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลง "SCA นิยมไทยมิวสิคอวอร์ด" ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุพร้อมเงินสด และทุนการศึกษา กว่า 100,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2015-10-23 16:00

ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล

Deadline: 
Fri, 2015-06-12 16:00
Subscribe to RSS - ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

Members Online

There are currently 0 users online.