^ Back to Top

ประกวดวีดิทัศน์

ประกวดบทความ และวีดิทัศน์ ภายใต้โครงการ E-KNOW Energy The ICONIC Contest

ประกวดบทความ และวีดิทัศน์ ภายใต้โครงการ E-KNOW Energy The ICONIC Contest

กระทรวงพลังงาน ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความ และวีดิทัศน์ ภายใต้โครงการ E-KNOW Energy The ICONIC Contest "รู้ แล้ว เลือก ได้ โรงไฟฟ้าฐานไทย เพื่อพลังงานของประเทศ" ชิงรางวัลมูลค่ารวม

Deadline: 
Fri, 2018-08-17 16:00

ร่วมประกวดบทความและสื่อวีดีทัศน์ในโครงการ "สุขพอที่พ่อให้"

ด้วยสำนักราชเลขาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ดำเนินโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ
โดยจัดให้มีการจัดทำเว็ปไซต์ “สุขพอที่พ่อให้”

Subscribe to RSS - ประกวดวีดิทัศน์

Members Online

There are currently 0 users online.