^ Back to Top

ประกวดวีดิทัศน์

ประกวดวีดิทัศน์ ภายใต้หัวข้อ "ร้อยมือ ร่วมรักษ์ พิทักษ์สรรพชีวิต : Partnerships for Wildlife Conservation"

ประกวดวีดิทัศน์ ภายใต้หัวข้อ "ร้อยมือ ร่วมรักษ์ พิทักษ์สรรพชีวิต : Partnerships for Wildlife Conservation"

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวีดิทัศน์ ภายใต้หัวข้อ "ร้อยมือ ร่วมรักษ์ พิทักษ์สรรพชีวิต : Partnerships for Wildlife Conservation" เนื่องในวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day) ประจำป

Deadline: 
Sun, 2023-02-26 (All day)

ประกวดวีดิทัศน์ "NIA Creative Contest 2021"

ประกวดวีดิทัศน์ "NIA Creative Contest 2021"

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ร่วมกับ Urban Creature ขอเชิญนักศึกษา และประาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวีดิทัศน์ "NIA Creative Contest 2021" หัวข้อ "Images of Future: Future of the Next Gen" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 170,000 บ

Deadline: 
Fri, 2021-07-30 16:30

ประกวดบทความ และวีดิทัศน์ ภายใต้โครงการ E-KNOW Energy The ICONIC Contest

ประกวดบทความ และวีดิทัศน์ ภายใต้โครงการ E-KNOW Energy The ICONIC Contest

กระทรวงพลังงาน ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความ และวีดิทัศน์ ภายใต้โครงการ E-KNOW Energy The ICONIC Contest "รู้ แล้ว เลือก ได้ โรงไฟฟ้าฐานไทย เพื่อพลังงานของประเทศ" ชิงรางวัลมูลค่ารวม

Deadline: 
Fri, 2018-08-17 16:00

ร่วมประกวดบทความและสื่อวีดีทัศน์ในโครงการ "สุขพอที่พ่อให้"

ด้วยสำนักราชเลขาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ดำเนินโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ
โดยจัดให้มีการจัดทำเว็ปไซต์ “สุขพอที่พ่อให้”

Subscribe to RSS - ประกวดวีดิทัศน์

Members Online

There are currently 0 users online.