^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย พิศเจริญเอกรงค์

ประกวดภาพถ่าย “พิศเจริญเอกรงค์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560”

ประกวดภาพถ่าย “พิศเจริญเอกรงค์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560”

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสมาชิกและช่างภาพที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “พิศเจริญเอกรงค์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560” ชิงรางวัลถ้วยเกียรติยศ “รังสรรค์ ตันติวงศ์” 

Deadline: 
Tue, 2017-02-28 18:00

ประกวดภาพ “พิศเจริญเอกรงค์” รางวัล “รังสรรค์ ตันติวงศ์”

ประกวดภาพ “พิศเจริญเอกรงค์” รางวัล “รังสรรค์ ตันติวงศ์”

คณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “พิศเจริญเอกรงค์” ชิงรางวัล “รังสรรค์ ตันติวงศ์” พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Tue, 2014-04-15 17:00
Subscribe to RSS - ประกวดภาพถ่าย พิศเจริญเอกรงค์

Members Online

There are currently 0 users online.