^ Back to Top

ศาลปกครอง

ประกวดภาพยนตร์สั้นศาลปกครอง หัวข้อ "เล่าเรื่องคดีปกครอง ท้าประลองทำหนังสั้น"

ประกวดภาพยนตร์สั้นศาลปกครอง หัวข้อ "เล่าเรื่องคดีปกครอง"

สำนักงานศาลปกครอง ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ และอายุ ส่งผงานเข้าร่วมประกวดภาพยนตร์สั้นศาลปกครอง หัวข้อ "เล่าเรื่องคดีปกครอง ท้าประลองทำหนังสั้น" ความยาว 10-15 นาที ไม่จำกัดเทคนิค และวิธีการนำเสนอ เพื่อสร้างการรับรู้

Deadline: 
Mon, 2013-11-25 16:30
Subscribe to RSS - ศาลปกครอง

Members Online

There are currently 0 users online.