^ Back to Top

การประกวดถ่ายภาพ

การประกวดภาพถ่าย “MOTOR EXPO PHOTO CONTEST 2013”

กลับมาอีกครั้งสำหรับโครงการประกวดภาพถ่าย “MOTOR EXPO PHOTO CONTEST 2013”  โดยหัวข้อการประกวดในปีนี้คือ “ชีพจรยานยนต์” ภาพที่ส่งประกวดต้องถ่ายภายในงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 30 เท่านั้น  ซึ่งรวมถึงกิจกรรมภายในฮอลล์ หรือกิจกรรมที่จัดภายนอก จำกัดจำนวน

Subscribe to RSS - การประกวดถ่ายภาพ

Members Online

There are currently 0 users online.